Kommunens budget för 2024

Träblock som bildar talet 2024.

2 november 2023

Kommun och politik

Budgeten för 2024 innehåller vissa effektiviseringar men också medel för löneutveckling, kostnadsökningar, fler barn i verksamheterna, genomförande av nya lagstadgade uppgifter och arbetsskor till medarbetarna inom vården. Den åttaåriga investeringsbudgeten innehåller bland annat utveckling av Guldkroksområdet och utbyggnad av Skogshyddans förskola.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta alliansens budgetförslag för 2024. Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet den 16 november.

I budgeten finns en vilja att både kunna förmedla framtidstro och stor återhållsamhet. Vi kommer värna de arbetssätt och verksamheter som vi tillsammans byggt upp och som är viktiga för en positiv utveckling av vår kommun. Det finns inget större utrymme för ”politiska reformer” utan basen säkras och vår ambition är att hindra för stor urholkning av ekonomin, säger Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande.

Här sammanfattar vi några viktiga delar av budgeten.

Tidsplan för utvecklingen av Guldkroksområdet

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten för 2024 beslutar de samtidigt om en tidsplan för den framtida utvecklingen av Guldkroksområdet.

Arbetet inleds under 2024 med en ny evenemangsparkering på gräsytan norr om Lars i Knäpplans väg, mitt emot Guldkroksområdet. Parkeringen är tänkt att användas när det är högt tryck på området, till exempel i samband med matcher. År 2025 påbörjas detaljprojekteringen av resten av området.

Här kan du läsa mer om tidsplanen för utvecklingen om Guldkroksområdet.

Skogshyddan byggs ut

I budgeten finns medel för att bygga ut Skogshyddans förskola med tre nya avdelningar. Det beräknas vara klart 2026.

Barn och utbildning får även extra pengar för att hantera kostnader för fler barn i förskolan, fler ungdomar på gymnasiet och fler elever i behov av särskilt stöd.

Politikerna har hörsammat våra behov av mer pengar till barn i behov av särskilt och extraordinärt stöd. Det känns bra att det under en längre period satsats på våra skolor genom att bygga ut, bygga om och bygga nytt, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Arbetsskor till Vård och omsorg

Tillsvidareanställda inom Vård och omsorg kommer att få arbetsskor betalda av kommunen från och med år 2024.

Kedjehus och villatomter på Knäpplan Södra

Detaljplanen för Knäpplan södra är antagen och markanvisningsavtal har tecknats med företaget GBJ Bygg. Området omfattar 22 kedjehus och 8 villatomter. Arbetet med att förbereda området för bostäder kommer att påbörjas så snart vi har en överenskommelse med byggföretaget.

Utreder personlig assistans på entreprenad

Socialtjänsten får i uppdrag att utreda förutsättningar för att lägga ut personlig assistans på entreprenad.

Socialtjänsten får också statsbidrag för fortsatt arbete med våld i nära relation och skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna, samt för att ställa om verksamheten till den nya socialtjänstlagen.

Frivilligt inträde på Guldkroksbadet och Kulturkvarteret

Guldkroksbadet och Kulturkvarteret kommer även fortsättningsvis att vara gratis. Däremot ska besökarna inför sommaren 2024 få möjlighet att swisha ett bidrag vid besök på någon av platserna.

Effektiviseringar på 1-2 procent

Kommunens verksamheter har tidigare gett förslag på hur de kan effektivisera verksamheterna med 1 respektive 2 procent. Förslagen för att effektivisera med 1 procent tas med i budgeten, och även vissa av 2 procents-förslagen. Ett exempel på besparing inom Barn och utbildning är att årskurs nio inte kommer att åka till Auschwitz i Polen, utan medel finns till aktiviteter eller en resa på samma tema. Ett annat exempel på effektivisering är att Kulturskolan kommer utöka gruppundervisningen vilket gör att fler barn och unga kan få delta samtidigt som intäkterna ökar.