Hur man överklagar ett kommunalt beslut

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga beslutet. Det finns två typer av överklaganden; överklagande enligt förvaltningslagen eller laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagande enligt förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagen kan du överklaga beslut som fattas med stöd av speciallagar, exempelvis med stöd av socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.

Beslutet får endast överklagas av den som direkt berörs av beslutet, om beslutet gått dig emot och om beslutet kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till kommunen inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Överklagande enligt förvaltningslagen är en med allsidig klagorätt än laglighetsprövning och domstolen prövar både lämplighetsfrågor och laglighetsfrågor. Beslutet kan ändras eller ersättas av ett annat beslut.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Beslut som fattas enligt kommunallagen överklagas genom kommunalbesvär. Kommunalbesvär rör frågan om ett beslut tillkommit på rätt sätt eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagan innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av kommunmedlem. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad och betalar skatt i kommunen.

Ett kommunalt beslut överklagas hos förvaltningsrätten och kan upphävas om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • Beslutet överskrider fullmäktiges eller nämndens befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut fattat i Hjo kommun ska du skriva till förvaltningsrätten i Jönköping. Ange vilket beslut du vill överklaga och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. (Kommunens anslagstavla hittar du på Hjo.se.) Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut.

Om ett överklagande inte inkommit inom tidsfristen vinner beslutet eller domen laga kraft. Ett beslut som vunnit laga kraft går inte att överklaga till förvaltningsdomstol.