Översiktsplan 2010

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Översiktsplan 2010 för Hjo kommun visar hur kommunen vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.

Översiktsplan 2010 för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010 och vann laga kraft i november samma år. Den aktualitetsförklarades tillsammans med vindkraftsplanen i juni 2017 då kommunfullmäktige fattade beslut om att förklara översiktsplan 2010 för Hjo kommun aktuell i mandatperioden 2014 - 2018.

Här kan du ta del av de dokument som översiktsplanen består av:

  • Textdelen beskriver hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden, hur man tänker ta hänsyn till allmänna intressen, hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och hur den fysiska planeringen ska samordnas med nationella och regionala mål.
  • Markanvändningskartan, natur- och landskapskartan och regleringskartan visar innebörden av texten i kartform.
  • Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg och räknas som en del av översiktsplanen.

Även länsstyrelsens granskningsutlåtande är en del av översiktsplanen. Granskningsyttrandet innehåller de synpunkter länsstyrelsen lämnade över planförslaget under utställningstiden.

Kommunens utställningsutlåtande är en bilaga till antagandebeslutet av översiktsplanen.