Kulturhistoriska byggnader

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen. Aktuell kunskap om bebyggelsen behövs för att effektivt kunna tillämpa lagen.

Kulturmiljöerna ger stad och landsbygd karaktär och skönhetsvärden. De ger oss möjlighet att känna igen oss trots att tiden går. De är en resurs för framtiden som kan bidra till att ge en plats identitet och attraktivitet. Kulturmiljön angår alla: vi har alla rätt att få en del av vår historia bevarad i byggnader och landskap.

Kommunen ansvarar för att frågor om kulturmiljö hanteras i översiktsplanering, detaljplanering och bygglov.

K-märkning och skydd

Ordet "K-märkt" används ofta i dagligt tal men har ingen formell betydelse. I vår lagstiftning används andra begrepp:

 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas i en detaljplan med skyddsbestämmelser och markeras med bokstaven q.

 • Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan också skyddas enligt Kulturmiljölagen genom att utses till byggnadsminnen. Deras värde är en nationell angelägenhet.

 • Kyrkor och kyrkotomter är alltid skyddade kulturmiljöer enligt Kulturmiljölagen.

 • Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen.

 • Värdefulla kulturpräglade landskapsavsnitt kan förklaras som kulturreservat enligt Miljöbalken. 

Kulturvärden är ett allmänintresse

Kulturvärden är enligt Plan- och bygglagen ett av flera allmänna intressen som ska vägas samman med den enskildes intressen vid bedömningar av bygglov. Andra allmänna intressen är frågor som rör tillgänglighet, hälsa och säkerhet, miljö, naturvärden, infrastruktur och annan samhällsservice. Gemensamt är att de är en angelägenhet för alla människor som rör sig i eller omkring den aktuella miljön.

Kulturmiljöinventering

Med start 2016 har en kulturmiljöinventering med bedömning av bebyggelsens kulturvärden genomförts i Hjo kommuns regi.

Kulturmiljöinventeringen är ett kunskapsunderlag för kulturvärdena i kommunen men den är i sig inte juridiskt bindande. Prövningen mot plan- och bygglagen och avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen i ärenden om bygglov och detaljplaner görs alltid i det enskilda fallet med beslut av byggnadsnämnden.

Här finns en länk till inventeringen: Kulturmiljöinventering