Elevhälsans uppdrag och ansvar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

I Hjo kommun finns en gemensam elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Hjo kommuns mål är att våra barn och unga i skolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Vi ska arbeta för att alla elever upplever en känsla av att tillvaron i skolan är begriplig, hanterbar och meningsfull så att förutsättningarna är optimala för att våra elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsans tre perspektiv

Elevhälsan jobbar utifrån dessa tre perspektiv:

  • Hälsofrämjande perspektiv - vad är det som gör att elever utvecklas och mår bra? Hur kan vi bidra till detta? 
  • Förebyggande perspektiv - hur kan vi förhindra uppkomsten av problem och undanröja hinder?
  • Åtgärdande perspektiv - hur kan vi förstå orsakerna till problem som uppstår och utifrån det hitta åtgärder och anpassningar utifrån elevernas förutsättningar och behov?

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna ur ett livsperspektiv. Detta innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål.

Elevhälsans personal

Elevhälsan består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger och erbjuder hälsobesök, enkla sjukvårdsinsatser, kartläggningar, handledning och coachning. Deras arbetssätt är rådgivande och stödjande gentemot elever, föräldrar och personal.

Viktigt att veta

Du kan ta kontakt direkt med elevhälsans personal, se kontaktuppgifter. Personalen omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda din och ditt barns integritet. Är du osäker på vad det betyder, så fråga gärna personalen.

Har du frågor eller funderingar runt särskilt stöd för ditt barn tar du kontakt med rektorn på din skola. Vilken typ och omfattning av stöd som behövs beror på vad skolans utredning visar.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan som består av skolsköterska och skolläkare. Den medicinska insatsen är frivillig och kostnadsfri och syftet är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans medicinska insats finns till för alla elever och erbjuder hälsobesök, hälsokontroller, hälsosamtal, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet för barn.

All elevkontakt dokumenteras i en medicinsk journal som endast skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Vaccination

Om du tidigare tackat nej till vaccin eller inte har tagit vaccination av annan anledning är du välkommen att höra av dig till skolsköterskan, då barn upp till 18 års ålder har rätt till kostnadsfri vaccinering enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Tidsbokning hos andra stödfunktioner

Tid till skolläkare och skolpsykologer bokas av skolsköterska.

Tid till talpedagog bokas via elevhälsochef Annika Eclund.