Hur går en utredning till?

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att hämta in uppgifter om barnets behov. Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i Centrum).

Triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå resultat. BBIC ger stöd i att kartlägga de tre sidorna och se hur de samspelar med varandra.
Utgångspunkten för utredningen är att ta reda på barnets behov, om föräldrarna kan tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet.

I BBIC betonas också omgivningens betydelse, det vill säga familj- och miljöfaktorerna. Dessa påverkar såväl barns och ungas utveckling som föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnens behov

En utredning ska slutföras inom fyra månader, om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån det insamlade materialet, som ligger till grund för om barnet och föräldrarna ska erbjudas stöd.

Barnets vårdnadshavare och barnet självt (om det fyllt 15 år) får ta del av utredningen.

Vad händer om man inte kan komma överens?

Föräldrarna och socialtjänsten är oftast överens om vilket stöd barnet och föräldrarna kan behöva.

Om socialtjänsten kommer fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet, men vårdnadshavaren eller barnet självt (om det fyllt 15 år) motsätter sig detta, beslutar förvaltningsrätten om vård enligt LVU (lagen om vård av unga) efter ansökan från kommunstyrelsen. Både barnet och vårdnadshavaren får ett offentligt biträde – oftast en advokat.

 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du överklagar genom att lämna en skriftligt överklagan till handläggare inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten av handläggare.

 

Synpunkter och klagomål

Om du skulle vara missnöjd med hur utredningen genomförs eller handläggs ska du i första hand framföra detta till ansvarig handläggare. Handläggare kan sedan hänvisa dig vidare till ansvarig chef.

Du kan även framföra dina åsikter via kommunens "synpunkten"