Hur går en utredning till?

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


När en orosanmälan för ett barn kommer in till socialtjänsten avgör vi, inom 14 dagar, om en utredning ska inledas. Syftet med en utredning är att ta reda på barnets behov, om föräldrarna kan tillgodose behoven och om föräldrarna har svårigheter som påverkar barnet.

I utredningen hämtar socialtjänsten in mer information om hur barnet har det och bedömer sen om barnet eller familjen har behov av hjälp från socialtjänsten, och i så fall vilken typ av insats. 

Utredning med barnet i centrum

Socialtjänsten gör utredningen enligt ett arbetssätt som kallas BBiC – Barnens behov i centrum. Arbetssättet hjälper oss att förstå barnets situation utifrån tre perspektiv, samt hur dessa samspelar med varandra:

  • Barnets utveckling
  • Föräldrarnas förmåga
  • Familj och miljö.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning ska bli klar inom fyra månader, om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån det insamlade materialet som ligger till grund för om barnet och föräldrarna ska erbjudas stöd.

Barnets vårdnadshavare och barnet självt (om det fyllt 15 år) får ta del av utredningen.

Vad händer när utredningen är klar?

Vårdnadshavare och socialtjänst är oftast överens om vilket stöd barnet och familjen kan behöva.

Om socialtjänsten kommer fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet men vårdnadshavaren eller barnet självt (om det fyllt 15 år) motsätter sig detta, beslutar förvaltningsrätten om vård enligt LVU (lagen om vård av unga) efter ansökan från kommunstyrelsen. Både barnet och vårdnadshavaren får ett offentligt biträde – oftast en advokat.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du överklagar genom att lämna en skriftlig överklagan till handläggaren på socialtjänsten inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten av handläggare.

Synpunkter och klagomål

Om du skulle vara missnöjd med hur utredningen genomförs eller handläggs ska du i första hand framföra detta till ansvarig handläggare. Handläggare kan sedan hänvisa dig vidare till ansvarig chef.

Du kan även framföra dina åsikter via Synpunkten.

Färgplatta

Vi behöver fler engagerade vuxna som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang.