Hur går en utredning till?

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Illustration av Barnets behov

En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att hämta in uppgifter om barnets behov. Socialtjänsten i Hjo kommun gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i Centrum).

Hur fungerar BBiC?

BBiC-triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå resultat. Metoden ger stöd i att kartlägga de tre sidorna; barnets utveckling, föräldrarnas förmåga och familj och miljö, för att se hur de samspelar med varandra.

Utgångspunkten för utredningen är att ta reda på barnets behov, om föräldrarna kan tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet. I BBiC betonas också omgivningens betydelse, det vill säga familj- och miljöfaktorerna. Dessa påverkar såväl barns och ungas utveckling som föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnets behov.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning ska slutföras inom fyra månader, om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån det insamlade materialet som ligger till grund för om barnet och föräldrarna ska erbjudas stöd.

Barnets vårdnadshavare och barnet självt (om det fyllt 15 år) får ta del av utredningen.

Vad händer när utredningen är klar?

Vårdnadshavare och socialtjänst är oftast överens om vilket stöd barnet och familjen kan behöva.

Om socialtjänsten kommer fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet men vårdnadshavaren eller barnet självt (om det fyllt 15 år) motsätter sig detta, beslutar förvaltningsrätten om vård enligt LVU (lagen om vård av unga) efter ansökan från kommunstyrelsen. Både barnet och vårdnadshavaren får ett offentligt biträde – oftast en advokat.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du överklagar genom att lämna en skriftlig överklagan till handläggaren på socialtjänsten inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten av handläggare.

Synpunkter och klagomål

Om du skulle vara missnöjd med hur utredningen genomförs eller handläggs ska du i första hand framföra detta till ansvarig handläggare. Handläggare kan sedan hänvisa dig vidare till ansvarig chef.

Du kan även framföra dina åsikter via Synpunkten.

Vi behöver fler engagerade vuxna som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang.