Kommunens planarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

De senaste åren har fler valt Hjo som boendeort. Just nu växer vi och behöver ofta göra avvägningar kring vad ett område ska användas till, som bostäder, lekplatser, cykelvägar eller grönytor. Det är samhällsbyggnadsavdelningen som, tillsammans med politikerna, har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Hur kommunens mark- och vattenområden ska utformas styrs bland annat i kommunens översiktsplan, och genom detaljplaner.

Kommunen planerar hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas för bland annat bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. Men många fler aktörer är inblandade i planeringen till exempel myndigheter, fastighetsägare, grannar, byggherrar, byggföretag, konsulter och sist men inte minst alla vi som lever och verkar i Hjo. Den lag som i första hand styr den fysiska samhällsplaneringen är plan- och bygglagen. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser.

I Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” finns sex utvecklingsområden som tillsammans med regionala och nationella mål är vägledande för kommunens användning av marken, vattnet och den byggda miljön. Tankarna om de sex utvecklingsområdena Tillsammans, Vättern, Levande Hjo, Hållbarhet och natur, Boende och Besökare är utgångspunkt även för den fysiska planeringen.

Kommunens plan­arbete på­verkar alla in­vånare i kommunen. Vill du veta hur bostäder, vägar, torg och parker planeras, eller vad som är på gång i ditt eget bo­stads­kvarter kan du läsa mer här.

  • Aktuella planer

    Just nu arbetar Plan- och byggenheten med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om planer som kommunen samråder om eller som finns tillgängliga för granskning och det planarbete som pågår.

  • Om detaljplaner

    En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde.

  • Översiktsplan

    Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men också riktlinjer, strategier och program som sträcker sig långt fram i tiden. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga strategi för hur marken, vattnet och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i hela kommunen