Foodtrucks

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

De här informationen är framtagen för att informera dig som restaurang-, café- och fastighetsägare om de krav som finns när du vill ”ställa upp” Foodtruck.

Att söka tillstånd

För att få ställa upp en foodtruck behöver du ha ett tillstånd om markupplåtelse för att få använda kommunens allmänna platsmark. Det är polismyndigheten som ger dig detta tillstånd. Polisen tittar på om ordningen och säkerheten omkring uteserveringen kan fungera. Polisen skickar sedan vidare ansökan till samhällsbyggnadsavdelningen på Hjo kommun för att få en bättre helhetsbild.
När du får tillstånd får du därför regler och villkor från både polismyndigheten och Hjo kommun som du måste följa för att få behålla tillståndet.
Blanketten från polisen heter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter" .

Vad ska ansökan innehålla?

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med en beskrivning av tänkt verksamhet, fotografi på foodtrucken samt en skiss på hur du vill placera den.

När ska du ansöka?

Var ute i god tid! Du bör söka tillstånd minst två månader innan du vill starta din verksamhet. Ibland måste du göra ändringar och söka andra tillstånd innan du får klartecken. Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nya ägaren och den gamla ägaren måste återkalla sitt tillstånd hos polisen. Se till att allt är ifyllt och att du har undertecknat din ansökan. Ansökningsblanketten skickar, faxar eller lämnar du till polisen. Du kan också skanna in ansökan och mejla in den.

Var får du stå med din foodtruck?

Hjo kommun upplåter mark för uppställning av fyra stycken foodtrucks på Stora torget samt för ytterligare fyra stycken på området beläget mellan Hamngatan och P-Strömparterren- se  kartskiss på sidan 11 i Riktlinjen här nedan.

Tider för uppställning av foodtruck

Tillstånd lämnas i första hand för sommarsäsongen 1 april – 30 september. Tillstånd skall sökas för varje nytt år och av ny ägare vid eventuellt ägarbyte. Tid för uppställning kan beviljas mellan kl. 09.00 – 22:00 och i denna tid ingår iordningsställande, upp/ned montering. Om platsen är bokad för evenemang har detta företräde. Den som är ansvarig för evenemanget tar ställning till om plats ändå kan disponeras. Sökande har skyldighet att själv kontrollera detta genom att ta kontakt med Hjo kommuns näringslivsenhet eller samhällsbyggnadsavdelningen. Dagar då ordinarie torghandel förekommer vid Stora Torget skall hänsyn tas till tillresta knallar och placering ska ske med hänsyn till dem.

Kostnad för ansökan och hyra för uppställningsplats

För närvarande kostar det 700 kronor att söka polistillstånd. Handläggningsavgiften kan du betala, kontant eller med kort, när du lämnar in din ansökan hos polisen. I annat fall går det även att få en betalningsavi med OCR-nummer. Observera att din ansökan inte behandlas förrän avgiften är betald.
Du ska även betala hyra till samhällsbyggnadsavdelningen Hjo kommun för den mark du använder. Markhyran kommer att beslutas av kommunfullmäktige i november 2018 och träder i kraft from säsongen 2019. Markhyran måste betalas innan du ställer upp din foodtruck och du får en faktura som avser hela säsongen. Hyran faktureras inte månadsvis.

Regler kring Foodtrucken

 • Livsmedelshantering: Foodtrucken ska uppfylla gällande livsmedelslagstiftning.
 • Brandfarligt gods: Foodtrucken ska uppfylla reglerna kring hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol.
 • Personal: Din verksamhet ska uppfylla reglerna kring arbetsgivaransvar och arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen
 • Fordonet: 
  -Ska vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret
  -Den som kör fordonet ska ha B-körkort
  -Fordonet får väga max 3 500 kg (lätt lastbil)
 • Avfallshantering: Städning ska göras inom en radie om 25 m från foodtrucken.
 • Avfalls behållare ska finnas vid bilen och dessa ska tömmas kontinuerligt under varje försäljningstillfälle. Du som ägare till foodtrucken ska transportera bort ditt avfall.
 • Försäljning av alkohol är inte tillåtet.
 • Det är inte tillåtet att ordna uteservering i anslutning till foodtrucken.

Du hittar all information som du behöver i Riktlinjer för Foodtrucks i Hjo

Taxor och avgifter allmän platsmark