Foodtruck

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

De här informationen är framtagen för att informera dig som restaurang-, café- och fastighetsägare om de krav som finns när du vill ”ställa upp” Foodtruck.

Att söka tillstånd

För att få ställa upp en foodtruck behöver du ha ett tillstånd om markupplåtelse för att få använda kommunens allmänna platsmark. Det är polismyndigheten som ger dig detta tillstånd. Polisen tittar på om ordningen och säkerheten omkring uteserveringen kan fungera. Polisen skickar sedan vidare ansökan till samhällsbyggnadsavdelningen på Hjo kommun för att få en bättre helhetsbild.

När du får tillstånd får du därför regler och villkor från både polismyndigheten och Hjo kommun som du måste följa för att få behålla tillståndet.

Blanketten från polisen heter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter" .

Vad ska ansökan innehålla?

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med en beskrivning av tänkt verksamhet, fotografi på foodtrucken samt en skiss på hur du vill placera den.

När ska du ansöka?

Var ute i god tid! Du bör söka tillstånd minst två månader innan du vill starta din verksamhet. Ibland måste du göra ändringar och söka andra tillstånd innan du får klartecken. Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nya ägaren och den gamla ägaren måste återkalla sitt tillstånd hos polisen. Se till att allt är ifyllt och att du har undertecknat din ansökan. Ansökningsblanketten skickar, faxar eller lämnar du till polisen. Du kan också skanna in ansökan och mejla in den.

Var får du stå med din foodtruck?

Hjo kommun erbjuder mark för uppställning en stycken Foodtruck på Stora torget samt för tre Foodtrucks på området mellan Hamngatan och P-Strömparterren- se kartskiss på sidan 11 i Riktlinjen.

Tider för uppställning av foodtruck

Tillstånd lämnas i första hand för sommarsäsongen 1 maj – 31 augusti. Tillstånd ska sökas för varje nytt år och av ny ägare vid eventuellt ägarbyte. Tid för uppställning kan godkännas mellan klockan 09.00 – 22:00 och i denna tid ingår iordningsställande, upp/ned montering. Om platsen är bokad för evenemang har detta företräde. Den som är ansvarig för evenemanget tar ställning till om plats ändå kan användas. Sökande har skyldighet att själv kontrollera detta genom att ta kontakt med Hjo kommuns näringslivsenhet eller samhällsbyggnadsavdelningen. Dagar då ordinarie torghandel förekommer vid Stora Torget ska hänsyn tas till tillresta knallar och placering ska ske med hänsyn till dem.

Regler Foodtruck

 • Livsmedelshantering: Foodtrucken ska uppfylla aktuell livsmedelslagstiftning.
 • Brandfarligt gods: Foodtrucken ska uppfylla reglerna om hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol.
 • Personal: Din verksamhet ska uppfylla reglerna om arbetsgivaransvar och arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen
 • Fordonet: 
  -Ska vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret
  -Den som kör fordonet ska ha B-körkort
  -Fordonet får väga maximalt 3 500 kg (lätt lastbil)
 • Avfallshantering: Städning ska göras inom en radie om 25 m från foodtrucken.
 • Avfalls behållare ska finnas vid bilen och dessa ska tömmas under varje försäljningstillfälle. Du som ägare till foodtrucken ska transportera bort ditt avfall.
 • Försäljning av alkohol är inte tillåtet.
 • Det är inte tillåtet att ordna uteservering i anslutning till foodtrucken.

Du hittar all information som du behöver i Riktlinjer för Foodtrucks i Hjo