Roller och ansvar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

 • David Versén Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Måndag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post
 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

Alla som är inblandade i byggprocessen har sina roller och framför allt ansvar för sin del. Det är viktigt att du som ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan vet vilken roll och vilket ansvar som gäller för dig.

 • En besiktningsman kan anlitas för att undersöka skicket hos en befintlig byggnad, till exempel före köp (överlåtelsebesiktning), eller för att konstatera om en byggnadsåtgärd som byggherren har beställt också har blivit utförd enligt avtal (entreprenadbesiktning).

  Besiktningsmannen är ofta en byggnadsingenjör som har speciell utbildning för detta.

 • Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, bygg-, rivnings- eller markarbeten. Det betyder att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte den som utför själva arbetet.

  Byggherren ansvarar bland annat för att

  • kontroller enligt kontrollplanen blir utförda och att intyg enligt kontrollplanen skickas in,
  • byggnader och anläggningar utförs i överensstämmelse med plan- och bygglagen (2010:900) och andra tillämpliga författningar, särskilt Boverkets Byggregler, BBR,
  • byggnadsarbetena bedrivs i överensstämmelse med arbetsmiljölagen (1977:1160), se Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen , samt att
  • bygg- och rivningsavfall omhändertas enligt kommunens riktlinjer
 • Byggnadsnämnden (BN) är den myndighet som fattar beslut om bygglov, startbesked, slutbesked och andra beslut som krävs inom byggande. BN har även ett tillsynsansvar och ska bevaka att ingen bryter mot plan- och bygglagen.

  Byggnadsnämnden har dock överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemännen enligt en av nämnden antagen delegationsordning.

 • Den som utför arbetet i ett projekt. Entreprenören är ofta anlitad av byggherren. En entreprenör kan till exempel vara ett företag som utför byggarbeten.

  Avtal och kontrakt

  När du i egenskap av privatperson anlitar en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd så har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Ett skriftligt avtal förhindrar missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation.

 • Den som äger en fastighet har alltid ansvar för byggnader och andra anläggningar på fastigheten liksom för tomtens skick. Även den som äger ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) utan att äga fastigheten, eller den som har haft fördel av byggnadsverket, kan hållas ansvarig.

 • KA anlitas av, och arbetar på uppdrag av, byggherren. KA ska upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet.

  En KA ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till en som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

  Den kontrollansvarige ska

  • se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs,
  • informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen,
  • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid      byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser samt
  • skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

  Kontrollansvarig behövs inte för:

  • åtgärder och byggen som varken behöver bygglov eller anmälan
  • små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter (exempelvis inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu), takkupor, balkonger
  • små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och      tillbyggnader upp till 20 kvadratmeter, enstaka inglasning av balkong,      återvinningsstationer, skärmtak (regnskydd), eldstad eller rökkanal
  • byte av färg eller andra ärenden som påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistorisk värdefull byggnad
  • skyltar
  • rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall
  • markåtgärder

  Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

 • Den som upprättar ritningar och andra dokument inför ett byggprojekt kan till exempel vara en arkitekt eller en byggnadsingenjör. Projektören kan anlitas av antingen byggherren (generalentreprenad) eller entreprenören (totalentreprenad).

 • Sökande är den privatperson eller det företag som gör ansökan eller anmälan hos byggnadsnämnden och är den som "äger" ärendet hos nämnden. Sökande är ofta, men behöver inte vara, samma som byggherren.

  Allt som skickas in till nämnden ska gå via sökanden eller med dennes goda minne och allt av vikt som tillförs ärendet av någon annan ska delges sökanden. Sökanden är också den som har betalningsansvaret för den avgift som tas ut.

 • Även andra sakkunniga än kontrollansvarig kan komma i fråga i ett byggprojekt. Större projekt kan till exempel kräva att en sakkunnig i tillgänglighet granskar handlingarna innan en ansökan om lov skickas in. Certifierade sakkunniga finns på Boverkets webbplats.