Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemvård och de som bor på ett äldreboende..

Resultat äldreboenden 2019

2019 års brukarundersökning på Hjo kommuns äldreboenden visar att hela 89% av de boende är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 81% för hela riket. En stor del av de boende, 94% känner sig trygga på sitt boende och 90% tycker att personalen tar hänsyn till de äldres åsikter och önskemål.

Vad gäller hjälpen utförande så tycker 84% av de boende att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete hos den och 71% anser att de ka påverka på vilka tider de får hjälp. Detta att jämföra med 60% i riket. 

Vidare upplever de äldre en god tillgänglighet till legitimerad personal och i Hjo svarar 93% positivt på hur lätt det är att få träffa en sjuksköterska, mot 75 % i riket. För tillgången till läkare är det 74% positiva svar i Hjo att jämföra med 53% i riket.

På området boendemiljö är de boende på Hjos äldreboendet genomgående positiva. Hela 96% fick plats på de boende de önskade och 86% tycker det är trivsamt i de gemensamma lokalerna. Man upplever även att det är trivsamt runt deras boende, i betydligt högre grad än i riket.

Ett område som kan utvecklas är sociala aktiviteter. Visserligen är Hjos boende på äldreboende mer nöjda med utbudet av sociala aktiviteter, 71% mot 63% i riket. Men både i Hjo och riket som helhet är endast 58% är nöjda med möjligheten att komma utomhus och i hela landet beväras ca 60-70% av de äldre av ensamhet.

När det gäller bemötande så får Hjo ett mycket gott betyg med 94% positiva svar vilket är något över riksgenomsnittet. Vård och Omsorg har en värdighetsgaranti som utlovar att man som brukare alltid ska få ett gott och respektfullt bemötande.

Resultat Hemvården 2019

Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar att 88% av brukarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de har. Vidare upplever hela 98% av de svarande ett gott bemötande från personalen.

Även på området ”hjälpens utförande” är brukarna positiva; 88% är positiva till hur personalen utför sina arbetsuppgifter och 87% upplever att personalen kommer på avtalad tid. Det är 98% som svarar att de upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras, i riket är nivån 86%. 

Ett område som kan förbättras är kommunikation och planering, då endast 66% av brukarna anser att personalen meddelar tillfälliga förändringar på ett tillfredsställande sätt, vilket ligger helt i nivå med rikets resultat på samma fråga.

Brukarundersökningarna ger ett gott betyg till både Hemvården och våra äldreboenden i Hjo. Många brukare är trygga och sammantaget nöjda. Resultat för Hjo kommun är på många områden mer positivt eller i nivå med riket. Dock pekar undersökningen på att det finns utrymme för förbättringar. Med denna undersökningen som utgångspunkt fortsätter vi nu arbetet med ständiga förbättringar av Vård och Omsorg i Hjo Kommun.