Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?". Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemtjänstinsatser och de som bor på ett äldreboende.

Resultat äldreboenden 2018

2018 års brukarundersökning på Hjo kommuns äldreboenden visar på en fortsatt hög nivå, 88% av de boende, som är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 81% för hela riket. En stor del av de boende, 87% upplever att personalen har tillräcklig tid att utföra sitt arbete hos dem, jämfört med 72% i riket. Även på området Boendemiljö så är Hjoborna genomgående mycket nöjda. Både när det gäller trivsel inom- och utomhus är man i Hjo i betydligt högre grad mer nöjda än genomsnittet i riket.

Vad gäller området Mat och Måltidsmiljö visar Hjo kommun ett märkbart bättre resultat än riket i stort, med 84% positiva betyg på maten, jämfört med rikets 74%. Detta är även en förbättring på området med 10% från föregående år. Äldreboendena får sin mat från Centralköket som lagar traditionell husmanskost från grunden och med en målsättning om att erbjuda 100% svenskt kött.

På alla uppmätta områden visar de som bor på äldreboende i Hjo genomgående högre andel positiva svar än i riket som helhet. Dock finns områden som kan förbättras och detta gäller särskilt frågor kring kommunikation, flexibilitet och möjligheten att själv få välja tex tider och aktiviteter utomhus.

När det gäller bemötande så får Hjo ett mycket gott betyg med 98% positiva svar. Detta är dessutom en ökning från tidigare år samt över riksgenomsnittet. Vård och Omsorg har en värdighetsgaranti som utlovar att man som brukare alltid ska få ett gott och respektfullt bemötande och detta är ett område vi värnar om och ständigt arbetar med.

Resultat Hemvården 2018

Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar på trygga brukare med stort förtroende för personalen. Hela 91% känner sig trygga att bo hemma med stöd från hemvården. De allra flesta 94% känner även ett gott bemötande från personalen och man upplever i hög grad att personalen utför sina arbetsuppgifter väl och kommer på avtalad tid.

Sammantaget är 85% mycket eller ganska nöjda med sina samlade insatser. Detta resultat stå sig väl mot riket som hade 88% nöjda brukare. Dessutom ger 81% ett positivt svar på frågan  ”Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?”

Områden som visar på behov av förbättringar återfinns för Hemvården inom områdena kommunikation, flexibilitet och möjligheten att själv påverka tider.

Även om brukarundersökningarna ger ett gott betyg till både Hemvården och våra äldreboenden i Hjo så kan resultatet också hjälpa oss att ytterligare hitta förbättringsområden. Med avstamp i undersökningen fortsätter vi nu arbetet med att analysera resultatet mer på djupet och att lära av varandra.