Bygglov och anmälan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Ska du bygga ett nytt hus, bygga till, installera solceller, bygga altan eller installera en eldstad? Här hittar du information inför ditt bygglov eller anmälan.

I städer och i tätorter finns oftast en detaljplan som bestämmer markens användning och hur man får bygga. Detaljplanen reglerar bland annat vad man får bygga, var på tomten man får bygga, hur högt man får bygga och hur stor del av tomten som får bebyggas.

Om du ska bygga något inom planlagt område är det därför viktigt att först ta reda på vad som står i detaljplanen.

 • Anmälningspliktiga åtgärder

  Det finns byggåtgärder som inte kräver någon form av bygglov, men som kräver en anmälan. En anmälan ska handläggas och beslutas inom fyra veckor efter att ärendet är komplett.

 • Illustration av ett hus med pilar som visar vilka bygglovsbefriade åtgärder som finns.

  Bygglovsbefriade åtgärder

  En del åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

 • Bygglovsprocessen

  Om du till exempel ska bygga nytt, bygga ut eller glasa in din altan krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Här går vi igenom bygglovsprocessen steg för steg.

 • Förhandsbesked

  På landsbygden, där detaljplan oftast saknas, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för exempelvis ett nytt bostadshus. Om en tomt redan är bebyggd kan du ofta söka bygglov på en gång.

 • Kart- och mättjänster

  Här kan du hitta mer information om adress, lägenhetsnummer, husutsättning och nybyggnadskarta.

 • Kulturhistoriska byggnader

  Kulturmiljöerna ger stad och landsbygd karaktär och skönhetsvärden. De ger oss möjlighet att känna igen oss trots att tiden går. Kommunen ansvarar för att frågor om kulturmiljö hanteras i översiktsplanering, detaljplanering och bygglov.

 • Olovligt byggande och ovårdade tomter

  Plan- och byggenheten ansvarar för tillsyn och kontroller av fastigheter när vi har fått information om att en olovlig byggnation misstänkts eller att en fastighet har bristande underhåll. Tillsynen regleras i plan- och bygglagen.

 • Ritningsarkiv

  På kommunen finns ett arkiv med ritningar och bygglov på fastigheter i Hjo kommun.

 • Roller och ansvar

  Alla som är inblandade i byggprocessen har sina roller och ansvar. Det är viktigt att du som ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan vet vilken roll och vilket ansvar som gäller för dig.

 • Strandskydd

  Strandskyddet är i vanliga fall 100 meter kring sjöar, dammar och vattendrag. I Hjo kommun har vi ett utökat strandskydd runt Vättern på 300 meter och runt Mullsjön på 200 meter. Strandskyddets syfte är att stärka allemansrätten vid vatten och skydda växt- och djurlivet.

 • Tidsbegränsade bygglov och bygglov för säsongsverksamhet

  Utöver ett permanent bygglov går det att söka tidsbegränsat bygglov eller bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Här förklarar vi skillnaderna samt vad det är som gäller för de olika typerna.

 • Vad kostar bygglov eller anmälan?

  När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan.

 • Vad vill du bygga?

  Här hittar du information om olika typer av byggnationer. På respektive sida kan du läsa mer om bygglov och anmälan för byggnationerna.