Anmälningspliktiga åtgärder

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Det finns byggåtgärder som inte kräver någon form av bygglov, men som kräver en anmälan. En anmälan ska handläggas och beslutas inom fyra veckor efter att ärendet är komplett.

Skicka in din anmälan via vår e-tjänst.

Åtgärder som kräver anmälan, men inte bygglov

  • Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation.
  • Bygga en eller flera komplementbyggnader med totalt 30 m² byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, det så kallade attefallshuset.
  • Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m² bruttoarea.
  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
  • Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt.
  • Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov.
  • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser. Detaljplanen bestämmer vilka områden som skyddas.
  • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).

Hur lång tid tar handläggningen? 

För att din anmälan ska kunna handläggas krävs det att du lämnat in en komplett anmälan. Från det att ärendet är komplett har handläggaren fyra veckor på sig innan beslut måste fattas. 

Startbesked

Innan du påbörjar arbetet måste du ha ett startbesked från byggnadsnämnden. Du får startbeskedet efter att anmälan och förslag till kontrollplan har blivit godkända. 

Slutbesked

Innan det du har byggt eller installerat tas i bruk måste du ha ett slutbesked. 

Sanktionsavgift

Om du bygger eller installerar någonting som kräver anmälan utan att göra en anmälan och få ett startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 13 §.

Prata med plan-och byggenheten

Har du frågor eller behöver hjälp att ta fram handlingar, ritningar m.m.? Kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig.

Telefontider: mån-tors kl. 09.30-12.00
Tel: 0503-350 00
Mail: byggnadsnamnden@hjo.se