Hållbarhet, klimat och miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Tre händer håller om en glob med ett träd i.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Nedan följer att antal sidor som visar på delar av det arbete som bedrivs i Hjo kommun för att bidra till hållbar utveckling.

Det är mer angeläget än någonsin för både kommunen och alla andra aktörer i samhället att ta sig an de miljö- och klimatutmaningar vi står inför.

I Parisavtalet från 2015 enades världens länder om att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, helst under 1,5 grader. Den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp av växthusgaser.

I Sverige släpper vi ut cirka 8-9 ton växthusgaser per person och år. För att klara målen i Parisavtalet behöver utsläppen minska till cirka 1 ton per person och år. Detta kommer både kräva ny teknik och nya levnadsvanor. 

Kommunfullmäktige antog 2018 en Hållbarhetsstrategi som pekar ut viktiga fokusområden för att uppnå miljömässig hållbarhet. Transporter, måltider, energi, kretslopp och giftfri miljö samt hållbar samhällsplanering är våra fokusområden under kommande år.

 • En maträtt med sallad på en tallrik.

  Hållbara måltider

  Genom att ändra våra matvanor kan vi minska utsläppen av växthusgaser och bidra till biologisk mångfald. Det krävs att vi gör medvetna val för att vi ska nå upp till hållbarhetsmålen.

 • En vit elbil laddar utanför hemvårdens lokaler.

  Hållbara transporter

  I Hjo kommun fokuserar vi särskilt på Hållbara Transporter. Detta är ett utvalt område både i vår hållbarhetsstrategi och i Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030.

 • Energi

  Vi arbetar för att alla som lever och verkar i Hjo ska kunna göra det hållbart och använda mindre energi från fossila källor.

 • Illustration av en trappa med fem steg: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända, förebygga

  Kretslopp och giftfri miljö

  Kretslopp och Giftfri miljö är ett utvalt fokusområde i kommunens hållbarhetsstrategi. Det handlar om att förebygga avfall genom att konsumera hållbart, återvinna och återbruka samt undvika farliga ämnen.

 • Hållbar samhällsplanering

  Hjo kommun planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö i hela kommunen

 • Djur-, miljö- och hälsoskydd

  På den här sidan finns information om vem som har hand om miljö- och hälsoskydd i Hjo kommun samt djurskydd.

 • Klimat 2030 - vi är med!

  Hjo kommun deltar i arbetet med att ställa om till ett klimatsmart samhälle - vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter.

 • Illustration av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

  Globala mål för hållbar utveckling

  Här kan du läsa mer om de globala målen och hur Hjo ligger till i arbetet med att uppfylla dem.

 • Två händer håller i ett löv och en liten jordglob.

  Miljöpris

  Hjo kommun delar varje år ut ett miljöpris för att uppmuntra betydelsefulla insatser som medverkar till att minska miljöpåverkan och främjar livskvaliteten för Hjoborna och därmed bidrar till en hållbar kommun.

 • Natur

  Naturmiljön är en av kommunens viktigaste tillgångar som lockar människor till boende och verksamheter.

 • Statistik om hållbarhet

  Här finns länkar till sidor som samlar statistik om bland annat hållbarhet, klimat och miljö i Hjo.