Hållbarhet, klimat och miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Natur i glasboll

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Nedan följer att antal sidor som visar på delar av det arbete som bedrivs i Hjo kommun för att bidra till hållbar utveckling.

Det är mer angeläget än någonsin för både kommunen och alla andra aktörer i samhället att ta sig an de miljö- och klimatutmaningar vi står inför.

I Parisavtalet från 2015 enades världens länder om att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, helst under 1,5 grader. Den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp av växthusgaser.

I Sverige släpper vi ut cirka 8-9 ton växthusgaser per person och år. För att klara målen i Parisavtalet behöver utsläppen minska till cirka 1 ton per person och år. Detta kommer både kräva ny teknik och nya levnadsvanor. 

Kommunfullmäktige antog 2018 en Hållbarhetsstrategi som pekar ut viktiga fokusområden för att uppnå miljömässig hållbarhet. Transporter, måltider, energi, kretslopp och giftfri miljö samt hållbar samhällsplanering är våra fokusområden under kommande år:

Hjo kommun ser över sin vision och sina mål, tillsammans med Hjoborna. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi kallar arbetet för "Hjo 2030".