Bygglovsbefriade åtgärder

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En del åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Undantagen från bygglovsplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om anmälan krävs

För de bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan till kommunen ska byggnadsnämnden ge ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande, bland annat beträffande konstruktion och trafiksäkerhet.

Handlingar till anmälan

De handlingar som behöver lämnas in tillsammans med en anmälan är till stor del samma som vid en bygglovsprövning. Precis som vid bygglovsansökan behöver du betala en avgift för handläggningen av din anmälan.

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

1. Uppförande av en komplementbyggnad, 30 kvm (Attefallbyggnad)

 • Maximal byggnadsarea på 30 kvadratmeter
 • Ytan kan fördelas på flera byggnader
 • Högst 4 meters nockhöjd
 • Ska placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • Får inte placeras närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande*
 • Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad, 15 kvm (Attefall-tillbyggnad)

 • Maximal bruttoarea på 15 kvadratmeter.
 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • Får inte placeras närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande*
 • Endast en tillbyggnad får göras

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

 • Gäller inte om man redan har två takkupor, men har man redan en får man bygga en till
 • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen, då krävs bygglov

4. Inredning av ytterligare en bostad

 • Gäller för enbostadshus, inte komplementbostadshus

*Om en bygglovsbefriad åtgärd placeras närmare än 4,5 meter mot gata eller kommunal mark krävs bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder som inte kräver anmälan

5. Måla om

Du behöver oftast inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus. Men inom ett område med detaljplan får åtgärderna inte ändra byggnadens eller områdets karaktär väsentligt, då krävs bygglov.

6. Uppföra en skyddad uteplats

 • Mur eller plank får uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Muren eller planket får då vara högst 1,8 meter högt
 • Får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande*

7. Uppföra ett skärmtak

 • Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré
 • Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 kvadratmeter
 • Får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande*

8. Uppförande av en komplementbyggnad, 15 kvm (Friggebod)

 • Maximal byggnadsarea på 15 kvadratmeter
 • Ytan kan fördelas på flera byggnader
 • Högst 3 meters nockhöjd
 • Ska placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • Får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande*

*Om en bygglovsbefriad åtgärd placeras närmare än 4,5 meter mot gata eller kommunal mark krävs bygglov.