Globala mål för hållbar utveckling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Illustration av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om de globala målen och hur Hjo ligger till i arbetet med att uppfylla dem.

Du kan också ta del av kommunens hållbarhetsrapport i sin helhet. Syftet med Hållbarhetsrapporten är bland annat att inspirera till fortsatta reflektioner och diskussioner i arbetet med att se över Hjo kommuns mål och vision.

 • Mål 1. Ingen fattigdom

  Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om brist på makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Målet handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd. Det handlar också om att ge skydd från katastrofer oavsett om de orsakas av människa eller natur.

 • Mål 2: Ingen hunger

  Mat är en mänsklig rättighet som är orättvist fördelad. Fler och fler människor ska mättas. Om planeten ska räcka till för att ge tillräckligt med näring till en växande befolkning så krävs ett nytt sätt att framställa mat som är näringsriktig och tillräcklig för våra behov. Både svält OCH fetma är stora problem globalt och påverkas av hur god näringen är i maten vi konsumerar.

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Mål nummer 3 handlar om att genom förebyggande insatser och behandling minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar och att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Att förebygga och behandla drogmissbruk (narkotika och alkohol) är ett annat prioriterat delmål.

 • Mål 4: God utbildning för alla

  Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet genom livet. Idag går fler flickor och pojkar än någonsin i skolan, men många tvingas sluta innan de är klara med sin utbildning. Fattigdom är en vanlig orsak till detta. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhällen.

 • Mål 5: Jämställdhet

  Målet om jämställdhet handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. Att stärka kvinnors och flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för fredliga samhällen.

 • Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att leva ett anständigt liv. Delmålen till mål 6 handlar bland annat om att alla senast 2030 ska ha tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten samt fullgod och rättvis sanitet. Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsrening, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning.

 • Mål 7: Hållbar energi för alla

  Mål 7 handlar om att alla människor ska tillgång till pålitlig och modern energi. Valet av energiform påverkar i hög grad klimatet. Att satsa på forskning och utveckling av ren energi, öka andelen förnybar energi globalt och fördubbla takten vad gäller energieffektivisering ingår i delmålen.

 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Alla människor som arbetar behöver ha anständiga arbetsvillkor, få en inkomst som det går att leva på och som eliminerar fattigdom samt främjar ekonomisk tillväxt i alla länder. Det handlar om att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel. För Sverige och andra utvecklade länders del är delmålet om att förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring en utmaning. I målet ingår också att få till stånd en hållbar turism.

 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Fungerande infrastruktur är grundläggande för att samhället ska fungera. Genom investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem, förnybar energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler samhällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta hänsyn till miljön.

 • Mål 10: Minskad ojämlikhet

  Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever fortfarande många i världen i fattigdom. På vissa ställen ser vi även att ojämlikheter relaterade till kön, ålder, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och social status ökar. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.

 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen

  Hälften av världens befolkning bor i städer, en andel som sannolikt kommer att öka i framtiden. Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men också en ökad påfrestning på miljön. 60–80% av alla utsläpp sker i städer. Delmålen handlar exempelvis om att skapa överkomliga bostäder åt alla, skapa hållbara transportsystem, skydda natur- och kulturarvet, minska städernas negativa miljöpåverkan och säkra tillgång till grönområden.

 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Under de kommande årtiondena förväntas medelklassen växa kraftigt globalt. Det är positivt för individen som kommer att få bättre levnadsstandard men det kommer också att innebära ökad konsumtion av resurser och produktion av varor och tjänster. Användandet av våra naturresurser är redan ohållbart och har negativ effekt på vår miljö och människors hälsa. Målet handlar om att matsvinnet ska halveras, kemikaliernas negativa påverkan ska minska och vårt avfall ska både minskas och återvinnas i högre utsträckning. Offentliga hållbara upphandlingsmetoder ska främjas, ineffektiva subventioner av fossila bränslen ska ses över och verktyg för övervakning av hållbar turism utvecklas.

 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast. Förändrat klimat orsakar bland mycket annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. De innebär hot mot människors hälsa och säkerhet. Delmålen handlar bland annat om att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, förbättra medvetenheten om människans kapacitet att begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, samt fullfölja till exempel Parisavtalet.

 • Mål 14: Hav och marina resurser

  Mål 14 och de tio delmålen handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga resurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut. Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora problem. Det krävs såväl lokala som globala ansträngningar för att haven och de marina resurserna ska användas på ett hållbart sätt. Det är viktigt att skydda marina områden och den biologiska mångfalden för att haven ska må bra. Främmande arter från bland annat fartygs barlastvatten kan också etablera sig i haven. Allt detta stör den biologiska mångfalden och viktiga livsmiljöer, vilket påverkar havens produktion av livsmedel och andra viktiga ekosystemtjänster

 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  På sikt påverkar bristen på biologisk mångfald förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov utan att skada den biologiska mångfalden är en avgörande utmaning för vår överlevnad. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Att lyckas behålla den biologiska mångfalden är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten, luft, lagra kol och pollinera grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.

 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

  Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. Alla människor har rätt till delaktighet i samhället oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Fred och frihet från våld är både ett mål och en förutsättning för hållbar utveckling. Delmålen handlar om att minska olagliga flöden av vapen och pengar, att få bort människohandel samt att minska våldet, särskilt mot barn. Men även att skapa effektiva och rättssäkra myndigheter som det finns insyn i. Ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer ska säkerställas.

 • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Mål 17 fokuserar på själva genomförandet av agendan. Det handlar om att bistå utvecklingsländerna i form av ekonomiska resurser, kapacitetsuppbyggnad och tillgång till ny och miljövänlig teknik. Delmålen handlar också om rättvis handel, ökat kunskapsutbyte mellan länder, systemfrågor och partnerskap. De utvecklade länderna ska genomföra sina åtaganden vad gäller utvecklingsbistånd. Målet handlar också om att fördubbla de minst utvecklade ländernas export till 2030. För att uppnå mål 17 krävs partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och civilsamhället.