Mark och exploatering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Som markägare har Hjo kommun ett ansvar både för den långsiktiga planeringen och för den löpande förvaltningen av den del vi äger.

Hjo kommun är en av flera markägare i Hjo. Det mesta av kommunens markinnehav utgörs av mark för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan.

Samhällsbyggnad säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Hjos nuvarande och framtida tillväxt. 

Kommunens markreserv

En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Den marken ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service. Markinnehavet kan också hjälpa kommunen att bevaka särskilda natur- och kulturvärden samt tillhandahålla mark för rekreation.

Samhällsbyggnad ansvarar för den löpande förvaltningen av kommunens markreserv, samt utveckling och exploatering av markinnehavet utifrån kommunens översiktsplan.

Exploateringsavtal och markanvisning

Exploateringsavtal tecknas med vissa fastighetsägare i samband med att en detaljplan tas fram. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. Avtalet har för avsikt att tydliggöra syftet med detaljplanen och reglerar frågor som inte kan regleras genom detaljplanen.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. En markanvisning är ofta, men inte nödvändigtvis, kopplad till ett uppdrag att upprätta en ny detaljplan för ett område. En markanvisning regleras i ett samarbetsavtal mellan staden och exploatören.

För att säkerställa att varje upprättande av exploateringsavtal och markanvisning i kommunen sker framgångsrikt samt att alla byggherrar och intressenter bemöts och hanteras på ett likställt sätt har kommunen antagit Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.