Mark och exploatering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Flygfoto norra industriområdet

Som markägare har Hjo kommun ett ansvar både för den långsiktiga planeringen och för den löpande förvaltningen av den del vi äger.

Hjo kommun är en av flera markägare i Hjo. Det mesta av kommunens markinnehav utgörs av mark för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan.

Samhällsbyggnad säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Hjos nuvarande och framtida tillväxt. 

Kommunens markreserv

En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Den marken ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service. Markinnehavet kan också hjälpa kommunen att bevaka särskilda natur- och kulturvärden samt tillhandahålla mark för rekreation.

Samhällsbyggnad ansvarar för den löpande förvaltningen av kommunens markreserv, samt utveckling och exploatering av markinnehavet utifrån kommunens översiktsplan.

Markanvisning och exploateringsavtal

Markanvisning och exploateringsavtal är två viktiga och samverkande inslag i kommunens exploateringsprocess. Exploatering ska vara en följd av kommunens utvecklingsvilja och i linje med den översiktliga strategiska planeringen. Den måste också bygga på en förståelse för samhällsutvecklingens olika perspektiv, så som boende, arbeten, resor, klimat, näringsliv och för samspelet mellan nationella, regionala och lokala mål. 

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att, under en begränsad tid och på vissa villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst kommunalägt markområde avsett för bebyggelse.