Avfall och återvinning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Gröna containrar på en återvinningsstation.

Det är viktigt att vi försöker minimera mängden avfall genom att reflektera över hur vi konsumerar. Det avfall som ändå uppstår måste vi ta hand om på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Hjo kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfall & Återvinning Skaraborg, AÅS.

AÅS ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet i Hjo. Information om sophanteringen finns på AÅS hemsida.

I Hjo finns en återvinningscentral som drivs av Avfall & Återvinning Skaraborg. Återvinningscentralen (sopstationen)  ligger på Timmervägen 1. Information om aktuella öppettider på återvinningscentralen finns på AÅS hemsida.

I kommunen finns även sex återvinningsstationer, som Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för. På återvinningsstationerna kan du bara lämna förpackningar.  Här finns en karta som visar var återvinningsstationerna är placerade i HJo.

Matnyttig information på flera hemsidor

Du hittar mer information om sophämtning, sopsortering och återvinning på AÅS hemsida, Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida och Sveriges avfallsportal sopor.nu. Se länkar.

På AÅS hemsida finns bland annat information om aktuella avgifter för sophämtning och grov- och byggavfall.

Du hittar även matnyttig information för både privatpersoner och företag om avfallshantering på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida.

Eldning av avfall

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, har också information om eldning av avfall. Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Det är heller inte tillåtet att elda trädgårdsavfall, grenar eller kvistar inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse. Läs mer om detta på MÖS hemsida.

Eldning inom privat fastighet

Eldning ska anmälas till räddningstjänsten. Räddningstjänsten är intresserad av information gällande var ni tänker elda, hur ni tänker elda och vad ni tänker elda. Räddningstjänsten svarar vid behov på era frågor och ger er råd.

Den som tänder elden är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks.

Den ansvarige ska:

  • Kontrollera vilken brandrisk som råder i området enligt gällande brandriskprognos. Prognosen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps.
  • Hålla ett ur spridningssynpunkt tillräckligt avstånd från elden till byggnader, fordon, människor och annat som kan ta skada av elden.
  • Ta hänsyn till rökspridning mot till exempel vägar och andra fastigheter.
  • Se till att tillräcklig släckutrustning finns tillgänglig.

Eldning bör ske före mörkrets infallande för att minska risken för onödiga larm till räddningstjänsten.