Översiktsplanering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här kan du läsa mer om hur kommunens översiktliga planering går till.

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Översiktsplaneringen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Blir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt?

Flera funktioner

Översiktsplanen har flera funktioner. Planen ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön fungerar den som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen. Såväl kommunens egna som andra aktörers investeringar i infrastruktur, nya bostäder och lokaler underlättas. Översiktsplanen kan sägas vara överenskommelse mellan kommunen och länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.

I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål planer och program av betydelse för hållbar utveckling.

En översiktsplan kan se ut på många olika sätt och det finns inte en modell som passar i alla kommuner i alla situationer. Hjo kommuns översiktsplan består av en textdel som innehåller beskrivning av planeringsförutsättningarna, planförslaget, konsekvenserna av planförslaget och kartor som visar de ställningstaganden som kommunen gjort avseende bland annat bebyggelse och näringslivsutveckling samt riksintressen som kommunen omfattas av. 

Översiktsplanen ska vara aktuell

För att fylla sin funktion som beslutsunderlag behöver översiktsplanen vara aktuell. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och ska därför aktualitetsförklaras eller revideras minst en gång varje mandatperiod. Översikitsplan 2010 för Hjo kommun förklarades aktuell av kommunfullmäktige i juni 2017.

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan ändras, utan att hela planen behöver göras om, det sker då genom fördjupningar och tillägg. Fördjupningar gäller ett visst geografiskt område med mer komplicerade förhållanden än i övrigt, till exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I Hjo kommun finns ett tillägg till översiktsplanen som gäller vindkraft.

Processen för att revidera eller ändra översiktsplanen

När kommunen ska revidera översiktsplan eller göra ändringar så sker det enligt en viss process. Processen är reglerad i Plan- och bygglagen och börjar med att kommunen tar fram ett genomarbetat planförslag. Förslagets innebörd och konsekvenser redovisas tillsammans med skälen för det och planeringsunderlag av betydelse. Kommunen samråder kring förslaget med föreningar, intresseorganisationer, medborgare med flera. Kommunen ska också föra en dialog med länsstyrelsen och andra kommuner som är berörda av förslaget. Resultatet av samrådet och kommunens ställningstagande till framförda synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. Det bearbetade planförslaget ställs sedan ut i minst två månader. Länsstyrelsen ska nu lämna ett granskningsyttrande som läggs till översiktsplanen vid antagandet. Du som vill lämna synpunkter på översiktsplanen ska göra det skriftligen senast nu under utställningstiden. Efter utställningen sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Slutligen fattar kommunfullmäktige beslut om att anta översiktsplanen. Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.

Övriga planeringsunderlag

Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men kan också bestå av riktlinjer, strategier och program som sträcker sig långt fram i tiden. Exempel på övriga planeringsunderlag är kommunens bostadsförsörjningsprogram.