Strandskydd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

I miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Syftet med lagen är att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till stranden – inte bara markägarna. Lagen skyddar även växt- och djurlivet vid strandområdena.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga nytt inom strandskyddat område. Generellt gäller strandskyddet både 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Obervera att det inte bara är vid sjöar som strandskydddet gäller. Även mindre dammar och vattendrag kan omfattas av strandskydd.

Runt vissa större sjöar är strandskyddet utökat till 200 meter eller 300 meter. I Hjo kommun är strandskyddet för Mullsjön utökat till 200 meter och för Vättern till 300 meter.

Om du är osäker på om din fastighet omfattas av strandskydd kontakta kommunen så får du svar. Strandskyddsgränserna finns även att ta del av på länsstyrelsens WebbGIS-karta. Naturvårdsverket har gett ut en väldigt bra vägledning om strandskydd.

Exempel på förbjudna åtgärder:

 • Bygga en ny byggnad – till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, friggebod och växthus
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Exempelvis genom att bygga om förrådet till fritidshus
 • Inreda en sjöbod för boende
 • Göra en stor tillbyggnad
 • Gräva eller göra andra förberedelser för byggande – till exempel gräva, fälla träd och schakta
 • Göra sådant som avhåller allmänheten – till exempel bygga en brygga, ordna en p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Att vidta åtgärder som försämrar mycket för växter och djur – till exempel att bygga en pir, muddra, fylla ut eller anlägga gräsmatta på stranden, göra en strandskoning eller fälla mer än enstaka träd

För att få uppföra byggnader inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Kravet på dispens gäller alla fristående byggnader – även friggebodar och attefallshus. Detta innebär att byggnader som får byggas utan bygglov ändå kräver strandskyddsdispens. Detta är okänt för många. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar med mera kräver också strandskyddsdispens.
Enda undantaget från strandskyddsbestämmelserna är ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets, skogsbrukets, fiskets eller renskötselns behov – dock under förutsättning att byggnaden måste ligga inom strandskyddat område.

Om- och tillbyggnader kan vara tillåtna under förutsättning att de inte hindrar allmänhetens tillträde till stranden. En byggnads användning får inte ändras på ett sådant sätt att allmänheten därefter hindras från att beträda strandområdet. Fråga alltid kommunens plan- och byggenehet om du är osäker.

Strandskyddsdispens

Endast om minst ett av nedan preciserade särskilda skäl är uppfyllt kan kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna:

 • Platsen har redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften – detta kan exempelvis vara att bygga ytterligare en byggnad inom befintlig tomtplats
 • Platsen är väl avskiljd från strandlinjen av till exempel en väg, järnväg eller annan exploaterad mark. Med begreppet väg menas inte småvägar. Det ska vara större vältrafikerade vägar som i sig begränsar allmänhetens möjligheter att ta sig till strandområdet
 • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vattnet
 • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och detta är inte möjligt utanför det strandskyddade området
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl får åtgärderna inte heller strida mot strandskyddets syften:

 • Att allmänhetens tillgång till strandområden inte får försämras
 • Att livsvillkoren för växt- och djurliv inte får försämras

Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i två år. Om inte åtgärden har påbörjats inom två år från det att beslutet vann laga kraft upphör dispensen att gälla.

Åtgärder som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Anmälan eller ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen.

Så här söker du strandskyddsdispens

Här på kommunens hemsida finns blanketten ”Ansökan om strandskyddsdispens” att ladda ner. Utöver ansökan behöver du en karta där du beskriver var någonstans du vill bygga. Om du inte har någon karta kan du vända dig till plan- och byggenheten så får du hjälp.

Om kommunen beviljar strandskyddsdispens är det viktigt att veta att alla sådana belsut skickas till länsstyrelesen för granskning. Länsstyrelsen har därefter tre veckor på sig att meddela om de godtar dispensen eller inte. Oftast har länsstyrelsen inte några invändningar, men det förekommer att kommunen har gett dispens som sedan länsstyrelsen och domstolarna har upphävt.