Detaljplaner och områdesbestämmelser

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga. En detaljplan kan upprättas, ändras eller upphävas.

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tillåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov för vissa åtgärder. Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt.

I Hjo kommun finns cirka 200 detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft. Det finns också två områdesbestämmelser, en vid vattenreningsverket i Hjo stad och en på Almnäs bruk.

I följande områden finns detaljplaner och äldre stads- eller byggnadsplaner som gäller som detaljplaner:

  • Hjo stad
  • Mullsjön
  • Långeruder
  • Korsberga
  • Blikstorp
  • Gate