Om detaljplaner

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde.

Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga. En detaljplan kan upprättas, ändras eller upphävas.

Till skillnad från översiktsplanen är en detaljplan en juridiskt bindande handling som reglerar användningen av marken inom ett begränsat område och utformningen av bebyggelsen. Detaljplanen föregår ofta bygglovskedet. Bygglovshanteringen blir därmed förenklad. Berörda fastighetsägare har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Genomförandetiden varierar mellan 5–15 år.

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det politiska ansvaret för detaljplanearbetet delas mellan Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden. Framtagandet av detaljplaner regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). I Hjo kommun är det byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som beslutar att anta en detaljplan.

Detaljplaner i Hjo kommun

I Hjo kommun finns cirka 200 detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft.

Planerna finns tillgängliga i PDF-format. Det finns också två områdesbestämmelser, en vid vattenreningsverket i Hjo stad och en på Almnäs bruk, även de finns tillgängliga som PDF: er.

Är du intresserad av de olika detaljplanerna eller områdesbestämmelserna eller har frågor är du välkommen att kontakta plan- och byggenheten.

I följande områden finns detaljplaner och äldre stads- eller byggnadsplaner som gäller som detaljplaner:

 • Hjo stad
 • Mullsjön
 • Långeruder
 • Korsberga
 • Blikstorp
 • Gate
 • Processen att ta fram en detaljplan

  Att arbeta fram, förändra eller upphäva en detaljplan följer en viss rutin som styrs enligt plan- och bygglagen. Här kan du se hur planprocessen går till och läsa mer i PBL Kunskapsbanken på Boverkets hemsida.

 • Områdesbestämmelser

  Områdesbestämmelser kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning inom begränsade områden som inte har detaljplan.