Insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Ballonger som formar ett hjärta

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd.

Målsättningen med insatserna enligt LSS är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande. Läs mer om Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 • personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.

Hur ansöker man?

Om du vill ansöka om en LSS-insats kontaktar du kommunens LSS-handläggare som inleder en utredning. Det krävs ingen skriftlig ansökan. Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser, det vill säga om du tillhör de tre grupperna lagen avser. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.  Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

LSS-insatser

Det finns nio insatser som kan sökas enligt LSS av kommunen, däribland personlig assistans, daglig verksamhet, boende, ledsagning och kontaktperson. Här nedanför hittar du mer information om dessa.

 • Handskakning

  Kontaktperson

  En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

 • Pappersfigurer

  Avlösarservice i hemmet

  Avlösarservice innebär att en person kommer hem till någon som har en funktionsnedsättning för att avlasta de anhöriga. Avlösarservice kan ske hela dygnet och vara regelbunden eller tillfällig.

 • Fönster på en röd stuga

  Boende i familjehem och Boende för barn och ungdom

  Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo i en annan familj. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

 • Boende för vuxna med funktionsnedsättning

  Hjo kommun har två stycken gruppbostäder för LSS, Gjutaren och Sturebo. Det finns också en servicebostad i kommunen. Det är till LSS-handläggare man ansöker och du får kan söka insatsen om ditt behov är stort och finns kvar under längre tid.

 • Tecknade figurer som håller i verktyg

  Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder och som inte arbetar eller studerar. Syftet med den dagliga verksamheten är att ges möjlighet att ha något meningsfullt, utvecklande och intressant att göra under dagtid.

 • Händer som håller ett hus

  Korttidsvistelse och korttidstillsyn

  På Kortebo kan barn och ungdomar vistas som har beslut om korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt LSS.

 • Två som håller händer

  Ledsagarservice

  Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet

 • Håller händer framför jorden

  Personlig assistans

  Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning och är i behov av stöd med grundläggande behov ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

 • Händer i röda vantar formar ett hjärta

  Individuell plan

  En individuell plan ger den enskilde möjlighet att planera och samordna insatserna. I planen ska också åtgärder som vidtas redovisas och den ska följas upp minst en gång om året.