Kommunens krisberedskap inkl POSOM

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

Alla kommuner i Sverige har ett lagstadgat ansvar att leda krishanteringen i den egna kommunen vid den här typen av händelser, som kallas extraordinära händelser. Kommunens krishanteringsansvar regleras i en särskild lag, Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunal krisledningsplan

En kommun ska inför varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur större kriser och andra allvarliga händelser i kommunen ska hanteras. I planen ska kommunens krisorganisation beskrivas.

Politisk krisledningsnämnd, beredande chefsgrupp och informationsgrupp

Hjo kommuns krisledning består av krisledningsnämnden, en tjänstemannaledd krisledningsgrupp och en krisinformationsgrupp. Det är krisledningsnämnden som har det yttersta ledningsansvaret vid en extraordinär händelse.

Krisledningsnämnden

I Hjo kommun är det kommunstyrelsens presidium samt utskottsordföranden och ordförande i facknämnden som blir krisledningsnämnd vid en extraordinär händelse.

Det är krisledningsnämndens ordförande, det vill säga kommunstyrelsens ordförande, som bestämmer när en situation eller händelse ska betraktas som en extraordinär händelse som medför att nämnden behöver träda i kraft.

Krisledningsnämnden har rätt att överta ansvar och beslutsbefogenheter från de ordinarie nämnderna. Alla beslut som fattas av krisledningsnämnden ska i efterhand redovisas för kommunfullmäktige.

Krisledningsnämndens uppgifter är att:
 • ange inriktningen på krishanteringen
 • besluta om förändringar i servicenivåer
 • besluta om omfördelning av kommunens resurser
 • vid behov begära bistånd från andra myndigheter och aktörer

Krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen sköter den operativa ledningen av kommunen under extraordinära händelser. Gruppen leds av kommunchefen eller dennes ersättare.

Gruppen består av kommunens ledningsgrupp och kommunens säkerhetssamordnare.

Krisledningsgruppens uppgifter är att:
 • ansvara för övergripande ledning
 • föreslå krisledningsnämnden vilka beslut som det finns behov av att fatta
 • göra lägesuppföljningar
 • ansvara för resursplanering och samordning av kommunens resurser
 • ansvara för handläggning av krisrelaterade personalfrågor, till exempel bemanning
 • samverka med andra aktörer
 • ansvara för övergripande informationsfrågor

Informationsgruppen

Snabb och korrekt information är ytterst betydelsefull i ett krisläge. Vid en extraordinär händelse inrättas därför en särskild informationsgrupp vars uppdrag är att förse kommunens medarbetare, allmänheten och media med information om den aktuella händelsen och de åtgärder som kommunen vidtar.

Informationsgruppens uppgifter är att:
 • upprätta och bemanna en upplysningscentral
 • stödja verksamhetsansvariga med interninformation
 • lägga ut aktuell krisinformation på webbplatsen och kommunens officiella sociala mediekanaler
 • förse media med information
 • Övningar och checklistor

Det finns ingen kris som är den andra lik och det går aldrig att veta exakt vilka insatser som kan komma att krävas. Hjo kommun har tagit fram planer och checklistor med rutiner för olika typer av kriser för att underlätta arbetet om en krissituation skulle inträffa.

Övningar är ett av de mest effektiva sätten att öka kommunens krishanteringsförmåga.Hjo kommun övar därför sin krisledningsorganisation regelbundet. Under krisövningarna testas checklistor och planer, så att de fungerar, och alla som ingår i krisledningsorganisationen får möjlighet att arbeta i sina krisrelaterade roller tillsammans med varandra.

POSOM - krisstöd

Om en allvarlig händelse inträffar i Hjo som berör en större eller mindre grupp människor kan Hjo kommun aktivera en särskild krisstöds- och krisplaneringsgrupp, POSOM-gruppen. Ytterst ansvarig för POSOM-gruppen är socialchefen.

POSOM är en förkortning som står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. POSOM-gruppen är en organisation som utgör en extra resurs vid allvarliga händelser i kommunen. Gruppen består av representanter för räddningstjänsten, primärvården, kyrkan och kommunen.

Samordning av akut omhändertagande vid olyckor och katastrofer
POSOM-gruppen har ett antal stödpersoner till sitt förfogande. Det är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris, som kan arbeta effektivt i pressade situationer.

POSOM-gruppen ansvarar för planering och samordning av det akuta omhändertagandet av människor som drabbats av en olycka, en katastrof eller liknande. Syftet med gruppens arbete är att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

Lagstadgat krisstöd

POSOM ska enligt lag finnas i varje kommun. POSOM-gruppen kan aktiveras vid större olyckshändelser och katastrofer, då samhällets ordinarie resurser inte räcker till.