Kommunens krisberedskap

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har det övergripande samordningsansvaret vid större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

Alla kommuner i Sverige har ett lagstadgat ansvar att samordna krishanteringen i den egna kommunen vid den här typen av händelser, som kallas extraordinära händelser. Kommunens krishanteringsansvar regleras i en särskild lag, Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunal krisledningsplan

En kommun ska inför varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur större kriser och andra allvarliga händelser i kommunen ska hanteras. I planen ska kommunens krisorganisation beskrivas.

Politisk krisledningsnämnd, beredande chefsgrupp och informationsgrupp

Hjo kommuns krisledning består av krisledningsnämnden, en tjänstemannaledd krisstab. Det är krisledningsnämnden som har det yttersta ledningsansvaret vid en extraordinär händelse.

Krisledningsnämnd

I Hjo kommun är det kommunstyrelsens presidium samt utskottsordföranden och ordförande i facknämnden som blir krisledningsnämnd vid en extraordinär händelse.

Det är krisledningsnämndens ordförande, det vill säga kommunstyrelsens ordförande, som bestämmer när en situation eller händelse ska betraktas som en extraordinär händelse som medför att nämnden behöver träda i kraft.

Krisledningsnämnden har rätt att överta ansvar och beslutsbefogenheter från de ordinarie nämnderna. Alla beslut som fattas av krisledningsnämnden ska i efterhand redovisas för kommunfullmäktige.

Krisledningsnämndens uppgifter är att:

 • ange inriktningen på krishanteringen
 • besluta om förändringar i servicenivåer
 • besluta om omfördelning av kommunens resurser
 • vid behov begära bistånd från andra myndigheter och aktörer

Krisstab

Krisledningsgruppen sköter den operativa ledningen av kommunen under extraordinära händelser. Staben leds av kommunchefen eller dennes ersättare.

Staben består av utvalda tjänstepersoner som är relevanta för att hantera den aktuella krisen eller händelsen.

Krisledningsgruppens uppgifter är att:

 • ansvara för övergripande ledning
 • föreslå krisledningsnämnden vilka beslut som det finns behov av att fatta
 • göra lägesuppföljningar
 • ansvara för resursplanering och samordning av kommunens resurser
 • ansvara för handläggning av krisrelaterade personalfrågor, till exempel bemanning
 • samverka med andra aktörer
 • ansvara för övergripande informationsfrågor

Kriskommunikation

I händelse av kris kommer kommunen att informera allmänheten på det sätt som gagnar behovet allra bäst. I en större kris kan information ges muntligen eller via anslag. Normalt sett informerar kommunen allmänheten via kommunens hemsida, sociala medier och lokal media som tidning och radio.

Det finns ingen kris som är den andra lik och det går aldrig att veta exakt vilka insatser som kan komma att krävas. 

Övningar är ett av det mest effektiva sättet att öka kommunens krishanteringsförmåga. Hjo kommun övar därför sin krisledningsorganisation regelbundet. Under krisövningarna testas checklistor och planer och alla som ingår i krisledningsorganisationen får möjlighet att arbeta i sina krisrelaterade roller tillsammans med varandra.

Krisstöd

Om en allvarlig händelse inträffar i Hjo som berör en större eller mindre grupp människor kan Hjo kommun aktivera en särskild krisstödsgrupp. Ytterst ansvarig för gruppen är socialchefen.

Krisstödsgruppen tillhandahåller psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Krisstöd är en organisation som utgör en extra resurs vid allvarliga händelser i kommunen. Gruppen består av representanter för räddningstjänsten, primärvården, kyrkan och kommunen.

Hjo kommuns krisstöd består av en ledningsgrupp och en stödpersonsgrupp. Ledningsgruppen står för planeringen och underhållet av krisstödsfunktionen, delar av ledningsgruppen anvarar också för ledningen av krisresurser vid en händelse. 

Stödpersonsgruppen består av personer med kunskap om hur människor reagerar i kris och som kan arbeta effektivt i krissituationer.