Rivning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Om du ska riva en byggnad, eller stora delar av en byggnad, behöver du ansöka om rivningslov.

Rivningslov

Det krävs ett rivningslov för att riva byggnader eller hela delar av byggnader, men bara inom områden med detaljplan och i vissa fall med områdesbestämmelser. Att riva byggnader utanför detaljplanelagt område kan kräva att du gör en anmälan via vår e-tjänst.

Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis friggebodar. Om du ska riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behöver du inte söka ett rivningslov separat, utan detta tas med i bygglovshandläggningen för det nya huset.

Syftet med rivningslov är att kommunen ska kunna bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras, till exempel:

  • Historiska värden
  • Kulturhistoriska värden
  • Konstnärliga värden
  • Miljömässiga värden

Skicka in din ansökan

Du ansöker om rivningslov via vår e-tjänst. Du behöver bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Situationsplan
  • Förslag till kontrollplan för rivning
  • Förslag till rivningsplan med materialinventering
  • Eventuellt foton på det som ska rivas

Rivningsförbud

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud. När en byggnad omfattas av rivningsförbud beror det oftast på att den är kulturhistoriskt värdefull och ska bevaras. Oftast är rivningsförbudet markerat med bokstaven q eller r i detaljplanen. Om byggnaden har rivningsförbud kommer din ansökan om rivningslov säkerligen att avslås.

Även byggnader som inte omfattas av rivningsförbud kan ibland nekas rivningslov på grund av att byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Om du nekas rivningslov kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Riv aldrig utan startbesked!

Innan rivningsarbetet får påbörjas krävs – precis som vid bygglov – att en kontrollplan har lämnats in och att ett startbesked har getts.

Slutbesked utfärdas efter att du har lämnat in en ifylld kontrollplan som visar att alla kontroller är gjorda och att lagstadgade krav är uppfyllda.

Hur länge gäller rivningslovet?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.