Kulturhistoriska byggnader

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

Kulturmiljöerna ger stad och landsbygd karaktär och skönhetsvärden. De ger oss möjlighet att känna igen oss trots att tiden går. Kommunen ansvarar för att frågor om kulturmiljö hanteras i översiktsplanering, detaljplanering och bygglov.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen. 

K-märkning och skydd

Ordet "K-märkt" används ofta i dagligt tal, men i plan- och bygglagen används andra begrepp:

 • Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas i en detaljplan med skyddsbestämmelser och markeras med bokstaven q.

 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan i en detaljplan markeras med bestämmelsen k. Bokstaven k förklarar vilka karaktärsdrag som vi ändringar ska hanteras varsamt.
 • Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader kan också skyddas enligt kulturmiljölagen genom att utses till byggnadsminnen. Deras värde är en nationell angelägenhet.

 • Kyrkor och kyrkotomter är alltid skyddade kulturmiljöer enligt kulturmiljölagen.

 • Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.

 • Värdefulla kulturpräglade landskapsavsnitt kan förklaras som kulturreservat enligt miljöbalken. 

Kulturvärden är ett allmänintresse

Kulturvärden är enligt plan- och bygglagen ett av flera allmänna intressen som ska vägas samman med den enskildes intressen vid bedömningar av bygglov. Andra allmänna intressen är frågor som rör tillgänglighet, hälsa och säkerhet, miljö, naturvärden, infrastruktur och annan samhällsservice. Gemensamt är att de är en angelägenhet för alla människor som rör sig i eller omkring den aktuella miljön.

Kulturmiljöinventering

Hjo kommun har gjort en Kulturmiljöinventering med bedömning av den lokala bebyggelsens kulturvärden. 

Kulturmiljöinventeringen är ett kunskapsunderlag för kulturvärdena i kommunen men den är i sig inte juridiskt bindande. Prövningen mot plan- och bygglagen och avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen i ärenden om bygglov och detaljplaner görs alltid i det enskilda fallet.