Hållbar samhällsplanering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö i hela kommunen

Hållbar samhällsplanering är ett fokusområde i vår hållbarhetsstrategi. Det betyder att Hjo kommun ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Hjo på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska hushålla med naturens resurser och planera samhället med klimatet och miljön i fokus. Hjo stad ska ha en tät struktur och gröna ytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön. Vi måste också värna vårt dricksvatten. Vätterns vattenkvalitet är av särskild betydelse.

Här är några exempel på löpande arbete och pågående projekt som bidrar till en hållbar samhällsplanering.

 • Naturvårdsplan

  Med stöd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård (LONA) har Hjo kommun utarbetat en naturvårdsplan som antogs av kommunfullmäktige i december 2015.

 • Skyddsvärda träd

  Sverige har ett av Europas största bestånd av stora och gamla träd. Det för med sig ett stort avsvar för de äldre lövträden.

 • Öring i hela Hjoån

  För 30-40 år sedan var Hjoån i mycket dåligt skick. Vätternöringens ursprungliga vandringsvägar hade skurits av när människan började utvinna kraft ur ån. Dalgången användes som soptipp och giftiga ämnen släpptes ut i ån. Idag är Hjoåns dalgång ett naturreservat med stor biologisk mångfald där både öring och harr kunnat återfå sina forna reproduktionsområden. Läs mer om den fantastiska förvandlingen!

 • Gräsytor förvandlas till blomrika miljöer

  Har du lagt märke till att vi låter gräset växa där det tidigare var klippta gräsytor? Det gör vi för att skapa blomrika miljöer som gynnar våra livsviktiga pollinerare.

 • Invasiva främmande arter

  Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Vad du gör som privatperson spelar stor roll, vi är alla betydelsefulla i detta arbete!

 • Djur-, miljö- och hälsoskydd

  På den här sidan finns information om vem som har hand om miljö- och hälsoskydd i Hjo kommun samt djurskydd.