Utvecklingen av Guldkroksområdet inleds med ny parkeringsyta 2024

Illustrerad bild av hur Guldkroksområdet skulle kunna se ut enligt visionen

2 november 2023

Förskola och skola, Kultur och fritid, Trafik och stadsmiljö

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten för 2024 beslutar de samtidigt om en tidsplan för den framtida utvecklingen av Guldkroksområdet. Arbetet påbörjas under 2024.

Guldkroksområdet är en central mötesplats för både organiserad och spontan aktivitet för alla åldrar – nu uppdaterar och renoverar vi området för att det ska passa ännu fler, säger Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande.

Förvaltningen har tidigare lämnat ett förslag på innehåll, tidsplan och budget för utvecklingen av Guldkroksområdet. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna förslagets innehåll, dock med vissa ändringar vad gäller tidsplanen. Ytterligare en yta för parkering har också lagts till. Här beskriver vi planen för det fortsatta arbetet.

2024 – ny parkering

Under nästa år planerar vi att färdigställa en evenemangsparkering på gräsytan norr om Lars i Knäpplans väg, mitt emot Guldkroksområdet. Parkeringen kommer att underlätta när det är högt tryck på området, till exempel i samband med matcher.

Vi har lyssnat på önskemålen om fler parkeringsplatser än i det ursprungliga förslaget, säger Christer Svensson, chef för Kultur, turism och fritid.

Parkeringsytan ska gräsarmeras, vilket innebär att ytan fortfarande kommer att vara täckt av gräs men förstärkas underifrån så att parkeringen fungerar även när det är blött.

2025 – Uppstartsfas och fortsatt dialog med berörda

Under 2025 inleds arbetet med planering och upphandling av hela projektet, såväl byggnader som utemiljö. Parallellt med detta inleds arbetet med att utveckla skogsområdet väster om konstgräsplanen.

I planmeringen av respektive etapp återupptar vi dialogen med berörda, framför allt föreningar på området, samt tar med oss de önskemål som har kommit in tidigare.

Av budgetskäl pausas arbetet på området under 2026 och återupptas igen 2027.

Tidsplan för resten av utvecklingen

  • 2027 – Ombyggnad av Guldkrokshallen
  • 2028 – Entrédelen samt omläggning av konstgräsplanen
  • 2029 – Stråken för aktivitet och rörelse genom området
  • 2030 – Våtmarksparken

Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om budget för 2024 den 16 november.