Ny grupp ska samarbeta kring barn och unga i Hjo

Arbetskollegor med olika ålder och etnicitet sitter på möte i konferensrum och diskuterar ett projekt. Laptops, skrivblock och vattenglas står på skrivbordet

27 oktober 2023

Stöd och omsorg, Förskola och skola, Kultur och fritid

Under hösten startar Hjo kommun en grupp som ska samarbeta kring barn och unga i Hjo. I gruppen finns representanter från skola, socialtjänst, elevhälsa och primärvård. Här berättar vi om gruppen och om andra åtgärder vi vidtar för att alla ska känna sig trygga och må bra, både i skolan och på fritiden.

Under det senaste året har personer i Hjo orsakat otrygghet på flera olika platser i stan. Hjo kommun är medveten om vilka individer det handlar om och har en kontinuerlig dialog med dem och berörda. Vi har vidtagit både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Här berättar vi om några av åtgärderna.

Ny samverkansgrupp

Under hösten startar vi en så kallad SAMBU-grupp för att underlätta samverkan kring barn och unga i Hjo. I gruppen finns representanter från skola, socialtjänst, elevhälsa och primärvård som tillsammans kan arbeta med konkreta åtgärder kopplat till ett enskilt barn/ungdom. Vid behov kan även andra myndigheter och aktörer medverka.

Genom samverkan kan vi få större förståelse för de olika delarna i barnet eller ungdomens liv och föräldrarna slipper bollas runt mellan olika aktörer i kommunen, i vården och hos myndigheter, säger Catarina Dolfe, samordnare för tidiga insatser i Hjo kommun.

Andra åtgärder

Flera av kommunens verksamheter har gjort både orosanmälningar och polisanmälningar kopplat till problematiken. Hjo Kommun samverkar även med föreningslivet kring trygghet.

I skolan har lärarna och andra vuxna ansvar för eleverna. Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Om en elev vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna i skolan använder skolan en så kallad konsekvenstrappa, enligt följande:

  • I ett första steg får eleven en tillsägelse av läraren.
  • Om beteendet upprepas tar klassföreståndaren kontakt med elevens vårdnadshavare. Läraren kan också beslagta föremål och utvisa eleven från klassrummet under delar av en lektion eller en hel lektion.
  • I nästa steg har klassföreståndaren ett möte med eleven och vårdnadshavare. Eleven får också kontakt med elevhälsan.
  • Därefter ordnar rektorn ett möte med elev, vårdnadshavare och skolledning. Rektorn kan också ge eleven en skriftlig varning.
  • Det näst sista steget är omplacering, antingen på samma skola eller på en annan plats.
  • Den sista och allvarligaste konsekvensen är avstängning. Skolan kan stänga av en elev max två gånger per termin och aldrig längre än fem dagar i sträck. Avstängning är bara aktuellt om eleven hotar säkerheten för andra elever.