Nästa steg i kartläggningen på Sigghusberg

Exteriör entrén på Sigghusberg.

30 oktober 2023

Stöd och omsorg

Kartläggningen av situationen på Sigghusbergs särskilda boende fortsätter enligt plan. Under oktober har en kartläggning av nuläget på arbetsplatsen genomförts. Nu väntar kommunen på resultatet av denna.

Under vecka 43 har den externa konsult som anlitats för uppdraget besökt Sigghusberg. Hon har träffat personalen och genomfört intervjuer, främst i grupp, men även individuellt för de medarbetare som har önskat det. Alla samtal har genomförts på schemalagd arbetstid för att alla ska ha möjlighet att delta.

Resultat kommer i november

Ledningen inom vård och omsorg kommer få analysen presenterad för sig i mitten av november. Därefter kommer personalen få ta del av resultatet på enhetens arbetsplatsträffar.

Utifrån resultatet kommer vi ta fram en handlingsplan för hur vi ska gå vidare med arbetet och vilka åtgärder som behöver göras. Även här kommer det vara viktigt att personalen är delaktig i arbetet så att vi är överens om vilken väg vi ska gå, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.