Hyggesfri nedtagning av träd vid Högaliden

Tre personer på mountainbikes i Högalidenskogen.

11 oktober 2023

Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

Med start fredag den 27 oktober kommer kommunen att ta ner träd vid Högaliden. Orsaken är dels att vi vill skapa större biologisk mångfald i skogen, dels att många av träden är gamla och på sikt kan riskera att falla.

Vi kommer att ta ner träd i området mellan Högalidens klubbstuga och kraftledningen (på båda sidor av motionsspåret, men främst på den östra) samt i ett mindre område öster om infartsvägen. I områdena kommer ungefär 10-15 procent av träden att avverkas.

Vi kommer att vara extra varsamma runt lägerplatsen och discgolfbanan. Där tar vi bara ner ett fåtal träd, säger Anders Westermark, chef för gata och park.

Så påverkas området under arbetet

När nedtagningen pågår (från och med den 27 oktober) kommer delar av parkeringen att användas för tillfällig förvaring av virket. Mountainbikespåret och delar av discgolfbanan (bana 1 och 2) stängs av, dock inte under helger. 

Större biologisk mångfald på sikt

Kommunen kommer själva att märka ut exakt vilka träd som ska avverkas – främst granar som är större än 40 cm i diameter. En del grövre granar lämnas kvar för att kunna bli så kallade evighetsträd. Arbetet kommer att utföras med stöd av skogsingenjör Martin Jentzen, som har lång erfarenhet av att arbeta med naturnära skogsbruk.

Förhoppningen är att avverkningen ger mer ljus i skogen och att det på sikt blir mer lövskog med större biologisk mångfald, säger Anders Westermark.

Idag är det mestadels gran i området och nästan alla träd är lika gamla, vilket inte gynnar den biologiska mångfalden. Genom avverkningen vill vi skapa ett så naturligt bestånd som möjligt, med träd i olika åldrar och av olika arter. Avverkningen kommer göras extra varsamt eftersom skogen används för friluftsliv och andra aktiviteter.

Eftersom skogen öppnas upp kommer den att bli mer stormkänslig och fler träd kommer troligtvis att blåsa ner framöver. Vi kommer då att låta en del stammar och vindfällor ligga kvar för att gynna biologisk mångfald.

Förändringen av skogsbruket i Högaliden är ett steg på vägen mot målet att öka arealen hyggesfritt skogsbruk i kommunala skogar, som ingår i åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”.

Kommunen har haft ett möte med föreningar och andra aktörer som vistas i Högaliden för att berätta mer om avverkningen.