Brukare inom äldreomsorgen får ett gott bemötande

Två äldre personer sitter vid ett bord och samtalar.

19 oktober 2023

Stöd och omsorg

I Socialstyrelsens brukarundersökning svarar 98 % av brukarna inom hemvården i Hjo att de får ett gott bemötande. På våra äldreboenden upplever 93 % att personalen bemöter dem på ett bra sätt.

Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemvård och de som bor på ett äldreboende.

Resultat för Hjo kommuns äldreboenden

I undersökningen svarar 83 % av de boende på Hjo kommuns äldreboenden att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 78 % för hela riket. De svarande i Hjo upplever i högre grad än i riket god trivsel både inomhus i de gemensamma utrymmena och utomhus runt boendet.
Av de boende upplever 93 % att personalen bemöter dem på ett bra sätt, och 87 % att det tas hänsyn till deras önskemål och åsikter om hur hjälpen ska utföras. När det kommer till tillgängligheten till läkarvård, uppger 71 % att det är lätt att få träffa en läkare vid behov, vilket kan jämföras med rikets 49 %. Andelen som svarar att det är lätt att få träffa en sjuksköterska vid behov är 76 % (72 % i riket).

Det är jätteroligt att se att vi har en så bra svarsfrekvens, att den totala nöjdheten är både hög och högre än snittet för riket samt att man upplever ett gott bemötande från personalen. Vi kommer fortsätta att arbeta för att våra brukare ska få det ännu bättre, bland annat genom att jobba för att minska den upplevda ensamheten, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.

Brukarundersökning visar även på områden som kan förbättras. Till exempel uppger 76 % att maten smakar bra men endast 69 % att måltiden är en trevlig stund på dagen.

God, näringsrik mat och en god aptit är viktigt för våra äldre och måltidssituationen är ett område som vi ständigt försöker förbättra, säger Annika Törner.

Resultat för hemvården i Hjo

Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar att 85 % av brukarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de har. Det är 98 % som svarar positivt på frågan om de får ett gott bemötande, och 86 % som svarar positivt på frågan om personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.
Undersökningen visar på brukare som känner förtroende för Hemvårdens personal, där 90 % känner förtroende för personalen som kommer hem till dem. Andelen brukare som känner trygghet i att bo hemma med stöd från hemvården är 83 %.
I årets undersökning uppger 72 % av de svarande att de tycker det är lätt att få kontakt med hemvårdens personal vid behov. Tillgängligheten är ett område som verksamheten arbetar med och där andelen positiva svar skiftat över åren (81 % år 2022, 81 % år 2020, 76 % år 2019 och 69 % år 2018).

Jag tycker att det är positiva siffror och upplever att svarsfrekvensen från våra brukare varit god. Tillgängligheten till att få kontakt med hemvårdens personal har minskat något från föregående år och det får vi ta till oss och fortsätta jobba vidare med. I övrigt tycker jag att våra brukares förtroende för och bemötande från vår personal är viktigt och där ligger vi bra till, säger Sanja Galic, enhetschef för hemvården.

Arbetar vidare för god kvalitet

Personalen på kommunens olika enheter kommer nu få resultaten från undersökningen presenterade för sig.

Därefter kommer vi titta på hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att utveckla kvaliteten i hela vår verksamhet, säger Annika Törner.