Direktupphandling får kritik från Konkurrensverket

24 maj 2023

Kommun och politik

Konkurrensverket riktar kritik mot Hjo kommun efter att kommunen har utfört en otillåten direktupphandling för inköp av vissa entreprenadarbeten under 2021. Vi har nu arbetat för att säkerställa att alla upphandlingar genomförs på rätt sätt i framtiden.

Merparten av Sveriges myndigheter omfattas av lagstiftning som innebär att större inköp av såväl varor som tjänster ska göras offentligt med möjlighet för olika intressenter att inkomma med bud. Tanken är bland annat att genom främjande av konkurrens skapa ett bättre och billigare utbud för köparen och i förlängningen skattebetalarna. Vid inköp där myndigheten uppskattar att värdet på varorna eller tjänsterna som ska köpas in understiger ett visst belopp – tröskelvärde - kan myndigheterna genomföra en så kallad direktupphandling – en enklare form av upphandling. Tröskelvärdet varierar beroende på vem som upphandlar och vilken typ av vara eller tjänst som avses.

Tillsynsmyndigheten Konkurrensverket har nu granskat Hjo kommun och kritiserar att kommunen genomfört en otillåten direktupphandling genom att inte korrekt annonsera och dokumentera inköp av vissa entreprenadarbeten under 2021.

Bedömde att kostnaderna skulle bli lägre

Kommunen uppskattade till en början att värdet av entreprenaderna sammanlagt under året skulle understiga tröskelvärdena och därför kunna direktupphandlas utan föregående annonsering.

Kommunens bedömning visade sig dock felaktig då värdet av arbetena innan året var slut översteg direktupphandlingsgränserna. Så snart detta stod klart och innan konkurrensverket inledde sin granskning påbörjade kommunen därför ett korrekt upphandlingsförfarande.

Konkurrensverket konstaterar även att kommunen brustit i dokumentationen kring bedömningen av att direktupphandling var möjligt samt andra överväganden i samband med detta.

Ingen avgift

När Konkurrensverket beslutar om att en otillåten upphandling skett kan de gå vidare till domstol med en begäran om att en upphandlingsavgift ska utgå. I detta ärende har Konkurrensverket valt att enbart rikta kritik mot kommunen.

Säkerställer rutinerna

Kommunen bedömer att den otillåtna direktupphandlingen inte medfört några högre kostnader för kommunen. Samtidigt är det viktigt att kommunen alltid agerar i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen har därför redan innan och parallellt med Konkurrensverkets granskning arbetat för att säkerställa att såväl upphandlingar som dokumentation kring dessa nu och framöver genomförs på ett korrekt vis.