Hjo kommun upphandlar personlig assistans på entreprenad

Entrédörren till Hjo kommuns stadshus.

20 maj 2024

Stöd och omsorg

Kommunfullmäktige har beslutat att Hjo kommun ska upphandla personlig assistans av privata utförare. Bedömningen är att verksamheten kommer tjäna på detta i det långa loppet. Innan kommunen går vidare med upphandlingen ska beslutet samverkas med fackliga parter.

Vi har förståelse för att detta kommer skapa oro under en övergångsperiod. Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att göra det så bra som möjligt för alla som påverkas, säger Charlotte Warling, verksamhetschef för socialtjänsten.

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att Hjo kommun upphandlar en privat aktör som utför den personliga assistansen som kommunen idag driver. Hjo kommun kommer fortsatt vara huvudman, vilket innebär att kommunen är ansvarig för verksamheten inom personlig assistans. Majoriteten av landets brukare med personlig assistans har en annan utförare än kommunen (cirka 80 %). Andra former av utförare kan ge brukaren ökad möjlighet till inflytande, mer specialistkunskap på området och andra möjligheter till fortbildning av personal.

Möjliga risker kan hanteras

Innan beslut togs i kommunfullmäktige har kommunen gjort en sammantagen bedömning av de risker och möjligheter som förslaget skulle kunna innebära. De risker som lyfts fram gäller både kvalitetsfaktorer för en god vård och omsorg och risker kopplade till själva övergången.
Medarbetarna har även lyft frågor som rör deras anställning. Den samlade bedömningen är att så länge dessa hanteras på ett bra sätt så kommer de vara övergående och hanterbara. Upphandlingen kommer genomföras enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) där det finns regler för hur befintliga medarbetare kan följa med den brukare de arbetar hos till den nya utföraren. De som hellre vill stanna kvar som anställda i Hjo kommun kommer ges möjlighet till omplacering inom passande områden.

Kvalitet i fokus

Då Hjo kommun inte längre själva driver verksamheten inom personlig assistans kommer organisationen att minska eftersom många av medarbetarna bedöms följa med de brukare de arbetar hos idag. Det kommer göra att chefers och ledningsresursers arbetsbelastning minskar och kan fokusera på verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete istället för personalplanering och vikarieanskaffning. Kommunens bemanningsenhet kommer även få mer tid till andra verksamheter.