Skolskjuts

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En vägskylt med texten "Skolskjuts".

Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och anpassade grundskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

Färdvägens längd

Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, minst vara:

Skolskjuts - färdvägens längd
  Avstånd till skola Avstånd till hållplats
Förskoleklass 2,0 km 2,0 km
Årskurs 1-3 2,0 km 2,0 km
Årskurs 4-6 3,0 km 2,0 km
Årskurs 7-9 4,0 km 3,0 km
Anpassade gymnasieskolan 6,0 km 6,0 km

Vid bedömning av avstånd eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan även innebära att ett begränsat område behandlas restriktivt, och att därmed ingen uppfyller avståndskravet.

Elever med kortare avstånd kan efter förfrågan hos Kollektivtrafikkontoret få tillstånd att åka med skolskjuts i mån av plats i fordon som ändå går förbi och där det inte innebär några extra kostnader för kommunen.

Trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter

Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet. Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar. Ansökan görs på särskild blankett som ni hittar längst ner på sidan. För ytterligare information - se skolskjutsreglementet under "Styrdokument" på den här sidan.

Busskort från Västtrafik

För busskort gäller särskilda regler som eleverna får tillsammans med busskortet. Kortet är personligt och ska behandlas som en värdehandling. Vid behov av ersättningskort tar skolan ut en administrativ avgift för varje nytt kort. För närvarande är detta 50 kr/kort. Det gäller för elever i årskurs 4 – 9. Om kortet har blivit stulet krävs polisanmälan.

Om elev som har fått ett busskort flyttar så att rätten till skolskjuts upphör, ska kortet återlämnas till skolan. Detsamma gäller om eleven slutar under läsårets gång. Korten gäller ett läsår i taget samt de första veckorna av påföljande läsår. Vilka elever som får busskort kan variera från läsår till läsår beroende på hur skolskjutsen planeras.