Översiktsplan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men också riktlinjer, strategier och program som sträcker sig långt fram i tiden. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga strategi för hur marken, vattnet och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i hela kommunen

I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. 

Översiktsplanen är ett styrdokument som ger vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och andra tillståndsprövningar men är inte bindande. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen.

Översiktsplan 2010
För Hjo kommun gäller Översiktsplan 2010 som aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige i juni 2017. Den omfattar kommunens hela geografiska yta och är kommunens långsiktiga vision om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. 

 • Ny översiktsplan

  Hjo kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan, som kommer att bli digital. Här samlar vi all information om arbetet med den nya översiktsplanen, som beräknas vara klar 2025.

 • Översiktsplan 2010

  Översiktsplan 2010 för Hjo kommun visar hur kommunen vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.

 • Översiktsplanering

  Här kan du läsa mer om hur kommunens översiktliga planering går till.

 • Vindkraftsplan

  Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny vindkraftsplan för Hjo kommun i september 2015. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och gäller som en del av den.