Uppdatering om situationen på Guldkroksskolan 7-9

Exteriör huvudentrén f-huset på Guldkroksskolan.

26 mars 2024

Förskola och skola

Under en period har flera olika grupper av elever skapat en otrygg situation på skolan. Några händelser har lett till polisanmälningar. Skolledning och personal jobbar hårt för att förbättra situationen. Här berättar vi om några av de satsningar, omprioriteringar och åtgärder som gjorts för att skapa en tryggare miljö.

Att elever och personal trivs och känner sig trygga är en förutsättning för att Hjos ungdomar ska få en bra utbildning. Vi tar alla incidenter på största allvar och använder alla verktyg vi har för att skapa en bra miljö, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Vuxennärvaro

Fler vuxna i korridorerna, särskilt när eleverna har rast, har efterfrågats. Framöver kommer personalen därför ha schemalagd tid för att kunna finnas tillgängliga i korridorerna. Skolan har även anställt en fritidsledare som bland annat kommer anordna olika rastaktiviteter och finnas på plats i skolan.

Trygghet genom tydlighet

Personalen arbetar tillsammans med en extern utbildare, med erfarenhet av liknande situationer, för att ta fram ett gemensamt arbetssätt kring trygghet och studiero. Arbetet ska resultera i en arbetsplatsöverenskommelse, i vilken all personal krokar arm och drar åt samma håll med ett professionellt förhållningssätt.

I det trygghetsskapande arbetet ingår även en konsekvenstrappa som visar vilka åtgärder som görs om en elev bryter mot skolans regler utifrån Skollagen. Det handlar exempelvis om tillsägning, visa ut elev ur klassrummet, kvarsittning, omplacering eller avstängning. Eleven ska alltid få en chans att ändra sitt beteende.

Det är viktigt att alla är överens om vilka regler som gäller och att de följs. Det fungerar inte att vissa saker är tillåtna i vissa klasser eller under vissa lektioner. Det måste vara tydligt både för personal och elever, säger Mari-Louise.

Delaktiga elever och personal

Lärarna uppmuntrar eleverna att ge sin syn på situationen. Det sker till exempel under mentorstid när klassen är samlad, men elever kan också kontakta en annan vuxen i skolan och berätta om sina upplevelser.

Tyvärr ser vi en ökad tystnadskultur i elevgruppen. Vårt elevhälsoteam ska nu jobba på att ta fram ett koncept för hur vi kan arbeta för att stärka tilliten till de vuxna som finns i skolan, säger Mari-Louise.

Första dagen efter påsklovet kommer eleverna att få information om läget på skolan och hur personalen, tillsammans med eleverna, kommer arbeta vidare för att skapa en trygg skola.

Dagliga morgonmöten för personalgruppen har inletts. Syftet är att alla ska känna till hur läget är just nu och kunna stärka varandra i hur vi kan arbeta för att reglerna följs.

Samverkan med socialtjänsten och Polisen

Skolan har ett nära samarbete med Socialtjänsten och Polisen, både för att hantera de incidenter som har inträffat och för att försöka förebygga att nya inträffar.

Vi håller vårdnadshavare kontinuerligt uppdaterade via lärplattformen Vklass och ni kan alltid höra av er till rektorer och skolchef om ni har ytterligare frågor.