Tack för era tankar – nu jobbar vi vidare med översiktsplanen

Flygbild med vy över Hjo stad, hamnen och Vättern.

6 maj 2024

Kommun och politik, Översiktsplan

Tack för alla enkätsvar om hur Hjo kommun kan utvecklas i framtiden! 198 personer har tyckt till och vi tar nu med oss era tankar i det fortsatta arbetet med kommunens nya översiktsplan. Här kan du läsa mer om enkätsvaren och hur vi jobbar vidare.

Under andra halvan av 2023 hade allmänheten möjlighet att svara på en enkät om hur Hjo kommun ska utvecklas. Totalt innehöll enkäten över tjugo frågor om hur kommunen ska utvecklas och bli mer attraktiv, ny bebyggelse, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, parkeringar, trygghet, Strömparterrens utveckling och favoritplatser i Hjo kommun.

Enkätsvaren

Många av enkätsvaren stämmer överens med det kommunen skriver i första utkastet till den nya översiktsplanen. Många önskar till exempel att det byggs nya bostäder på Knäpplan, Spakås och Sannaområdet – vilket lyfts fram som möjliga platser för bostäder i utkastet till ny översiktsplan.

På landsbygden lyfter många vikten av att behålla befintlig bebyggelse och anpassa nya byggnader till den befintliga stilen, vilket också går hand i hand med utkastet.

I enkätsvaren framkommer också att allmänheten önskar cykelvägar längs Vätterstranden (Grevbäck-Almnäs), längs nya och gamla landsvägar (t.ex. mellan Hjo och Blikstorp/Gate/Mofalla), längs 195:an och mellan stadskärnan och Skövderondellen.

Vad gör vi med resultatet?

Vi tar med oss sammanställningen av enkätsvaren i det fortsatta arbetet med översiktsplanen, men också i den vanliga planeringen av till exempel gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och det brottsförebyggande arbetet.

Samråd för den nya översiktsplanen

I september kommer den nya översiktsplanen ut på samråd. Då får allmänheten möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Enligt tidsplanen ska den nya översiktsplanen vara klar 2025.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och landsbygd ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas.

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument som ger vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är inte bindande men ett viktigt styrdokument för detaljplaner, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen. 

  • Ny översiktsplan

    Hjo kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan, som kommer att bli digital. Här samlar vi all information om arbetet med den nya översiktsplanen, som beräknas vara klar 2025.