Samråd för översiktsplanen flyttas till september

Flygbild med vy över Hjo stad, hamnen och Vättern.

18 april 2024

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Översiktsplan

Sen drygt ett år tillbaka arbetar Hjo kommun med en ny, digital översiktsplan. Samrådet för den nya planen skulle ha påbörjats under våren, men har nu flyttats fram till september.

Under arbetets gång har tidsplanen och utkast till den nya översiktsplanen visats i olika sammanhang. Vi har nu behövt revidera tidsplanen för att hinna göra nödvändiga utredningar, som kommer att ligga till grund för delar av planen.

Den nya översiktsplanen kommer att visas på Hjo kommuns webbplats i september, enligt den nya tidsplanen.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och landsbygd ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas.

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument som ger vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är inte bindande men ett viktigt styrdokument för detaljplaner, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen.