Nu gör vi om översiktsplanen!

8 maj 2023

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö, Översiktsplan

Hjo kommun arbetar med en ny översiktsplan. Du som invånare har haft möjlighet att svara på en enkät om hur du vill se Hjo kommuns framtid. Vi tackar för alla svar och tar med dem i det fortsatta arbetet med planen.

Den nya översiktsplanen kommer att bli digital. En digital översiktsplan blir lättare att revidera i framtiden och den blir lättare för våra tjänstepersoner och kommuninvånare att använda.

Till den 31 januari 2024 hade invånare möjlighet att svara på en enkät om kommunens framtid. Vi kommer att använda svaren i det fortsatta arbetete.

Under maj och juni 2023 var kommunens stadsarkitekt Pål Dunér ute på olika platser i Hjo och i våra mindre tätorter och träffade kommuninvånare för att få så många synpunkter som möjligt inför arbetet. 

Styrdokument för bland annat detaljplaner

Alla kommuner måste ha en gällande översiktsplan enligt Plan- och bygglagen. I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och landsbygd ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas. Enligt planen ska den nya översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige i april 2025.

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument som ger vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är inte bindande men ett viktigt styrdokument för detaljplaner, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen.