Nu gör vi om översiktsplanen!

Flygbild över Baggstedtsgården i Hjo

8 maj 2023

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö, Översiktsplan

Hjo kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Nu behöver vi din hjälp med att tycka till om kommunens framtid! Svara gärna på frågor om kommunens framtid i vår digitala enkät.

Den nya översiktsplanen kommer att bli digital. En digital översiktsplan blir lättare att revidera i framtiden och den blir lättare för våra tjänstepersoner och kommuninvånare att använda.

Lämna dina tankar via vår enkät

Du kan bidra till översiktsplanen genom att svara på vår digitala enkät om hur du vill se Hjo kommuns framtid.

Om du hellre vill fylla i enkäten på papper finns den att hämta i pappersform i kommunens reception på Torggatan 2 samt på Kulturkvarteret.

Träffa stadsarkitekten

Under maj och juni var kommunens stadsarkitekt Pål Dunér ute på olika platser i Hjo och i våra mindre tätorter och träffade kommuninvånare för att få så många synpunkter som möjligt inför arbetet. 

Styrdokument för bland annat detaljplaner

Alla kommuner måste ha en gällande översiktsplan enligt Plan- och bygglagen. I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och landsbygd ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas. Enligt planen ska den nya översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige i april 2025.

Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument som ger vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är inte bindande men ett viktigt styrdokument för detaljplaner, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen.