Kommunen undersöker möjligheten att testa ”sommargata” på Hamngatan

Personer promenerar i hamnbacken på Hamngatan.

26 oktober 2023

Näringsliv och arbete, Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Kommunen undersöker just nu möjligheten att göra delar av Hamngatan till en tillfällig gågata under några veckor sommaren 2024. Genom att öppna upp gatan för fotgängare och skapa en härlig miljö hoppas vi att en sommargata skulle få fler att upptäcka Hamngatan och centrum. Inget beslut är taget och vi samtalar just nu med berörda inom till exempel näringslivet.

Sträckan som kan bli aktuell är från Stora torget till Magasinsgatan, eller delar av den sträckan.

Vad är en sommargata?

En sommargata innebär att en väg med biltrafik tillfälligt görs om till gågata under sommaren. Målet med sommargatan är att skapa en mer trivsam miljö att vistas i, där fotgängare har högsta prioritet. Vi vill att gatan ska bli en plats för till exempel möten, handel, rörelse, spontan lek och uteserveringar. Sommargatan ramas in av grönska och sittplatser för att skapa lugn och trivsel, så att besökare och du som Hjobo vill stanna längre.

Varför vill vi göra en sommargata?

Vi undersöker om vi kan skapa en sommargata eftersom vi tror att det skulle gynna stan på många sätt:

  • Vi hoppas att en trivsam sommargata kommer att göra att fler strosar på Hamngatan och stannar där längre. Det skulle gynna näringslivet och samtidigt skapa en trevligare miljö.
  • Vi vill knyta ihop hamnstråket med torget under sommaren. 
  • Trafiksäkerheten kommer att öka. I juli passerar i snitt 5 500 bilar per dag i hamnbacken. Den smala vägen är inte lämplig för så mycket trafik. 
  • Vi hoppas att sommargatan gör att fler väljer att gå eller cykla genom stan. Kanske kan det bli en vana som håller i sig även resten av året? Det skulle gynna både miljön, trafiksituationen och folkhälsan.

I Hjo kommuns trafikprogram lyfter vi fram ett antal åtgärder för att bland annat minska genomfartstrafiken i centrum för att öka tryggheten och hållbarheten. Ett förslag till åtgärd är att utvidga gångfartsområdet på Stora torget. Att testa att göra sommargata i Hamnbacken skulle vara ett steg på vägen.

Vad händer nu? 

Hjo kommun kommer att fortsätta dialogen med näringslivet, fastighetsägare och andra berörda. Här kan du svara på en enkät om sommargata i Hjo (senast den 12 november). Vi kommer även att prata med andra kommuner som har genomfört liknande projekt.

Vi kommer också att arbeta vidare med bland annat de här frågorna: 

  • Hur kommer trafiken att påverkas på andra ställen i Hjo om delar av Hamngatan blir sommargata? Behöver vi i så fall vidta åtgärder på andra gator?
  • Hur säkerställer vi tillgängligheten för boende, räddningstjänst m.m.?
  • Vilka veckor ska sommargatan vara öppen?

I december kommer vi att besluta om vi ska testa sommargata 2024 eller inte. Om vi beslutar att testa så kommer näringslivet och andra berörda att bli delaktiga i den fortsatta planeringen.