Långsiktig vision för utvecklingen av Guldkroksområdet

28 mars 2023

Kultur och fritid, Trafik och stadsmiljö

Guldkroksområdet ska förvandlas från en idrottsplats till en aktivitetspark för alla åldrar: flexibla hallar och fler möjligheter till spontan rörelse, friluftsliv och umgänge. En arkitektbyrå har skapat en vision för området, utifrån de önskemål och tankar som kommunen samlat in. Under våren vill vi höra vad lokala föreningar och Hjobor tänker om förslaget.

Hjobor, föreningar och ungdomar har tidigare fått lämna förslag om utvecklingen av Guldkroksområdet. Utifrån förslagen har arkitektbyrån White nu gjort en vision för området. Visionen är ett förslag till utformning – det är alltså inte bestämt exakt vilka lokaler som ska användas till vad och exakt hur de olika utomhusmiljöerna ska se ut.

Vad tänker du eller din förening om förslaget?

Under våren vill vi samtala om förslaget med Hjobor och föreningar. Vi kommer att göra det genom:

  • Dialogkväll för allmänheten – datum kommer senare
  • Träffar med föreningar 
  • Kommunala råd

Har du frågor eller tankar redan nu? Kontakta fritidssamordnare Hanna Nordlöf: 0503-354 57, hanna.nordlof@hjo.se.

Tidsplan klar i höst

Utifrån visionen och samtalen under våren kommer kommunen att göra en detaljerad planering av arbetet. I höst ska politikerna besluta om etapper, tidsplan och budget. I arbetet med varje enskild etapp kommer detaljerna att bestämmas.

Sammanfattning av visionen för Guldkroksområdet

Du kan läsa hela förslaget här.

Entré med många möjligheter till umgänge

Dagens entré till området behålls men får en helt ny utformning. Här ska man kunna träffas, pausa, betrakta och delta i spontana aktiviteter. Närmast huvudentrén till Guldkrokshallen finns stora ytor med bord och olika typer av sittplatser.

Området mot Idrottsgatan blir en plats med till exempel gungor, sittplatser, pingis och andra aktiviteter för de som inte brukar delta i föreningsidrott.

Området mellan konstgräsplanen och Borrbäck/Knäpplan blir ”Guldskogen”

Områdets västra del, där hundrastgården finns, föreslås bli ett grönt område för enklare friluftsliv, rekreation och rörelse. Rast- och grillplatsen finns kvar och kompletteras med till exempel ett uteklassrum och ett kortare elljusspår. Vattendraget i södra delen av området (mot Borrbäck) utrustas med broar och annat där barn kan leka.

Hallarna och mötesplats Stationen

Vi bygger ut och om runt A-hallen, vilket skapar möjlighet för såväl träningslokaler som arbetsrum och fritidslokaler. Den huvudsakliga entrén till anläggningen behålls, likaså foajén innanför med servering och pentry.

Mötesplats Stationen, en del av kommunens ungdomsverksamhet, föreslås flytta från sina nuvarande lokaler till Guldkroksområdet. Till den verksamheten byggs en ny entré mot norr. Att ungdomsverksamheten flyttar till området ger ökad vuxennärvaro i form av dess personal. Samtidigt får ungdomsverksamheten nära till områdets anläggningar, vilket förhoppningsvis kan locka ungdomarna till mer rörelse.

Sammanfattningsvis ger förslaget mer flexibla lokalytor som kan nyttjas av såväl föreningar och ungdomar som av kommunens verksamheter. I och med ombyggnationen blir det möjligt att gå mellan alla tre hallar (tennishallen, A-hallen och B-hallen).

I visionen finns plats för ytterligare en byggnad på området, om det uppstår behov och möjligheter längre fram.

Mål med utvecklingen av området

Visionen syftar till att området ska kännas roligt och välkomnande för fler och ge större möjligheter till spontanidrott och annan rörelse. När fler besöker området kan förhoppningsvis fler även engagera sig i föreningslivet. Utvecklingen av fler och bättre platser för spontan aktivitet sker i samklang och gärna samtidigt som området stärks utifrån föreningarnas behov för tävling, träning, skötsel m.m.

Färgplatta

I mars presenterade vi en vision för Guldkroksområdets framtid. Visionen utgår från de tankar och idéer som kommunen tidigare har samlat in från lokala aktörer. Den 15 maj-12 juni har du möjlighet att lämna synpunkter på visionen.