Kommunen vidtar åtgärder efter IVO:s granskning

8 maj 2023

Stöd och omsorg

Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat särskilda boenden i alla Sveriges kommuner har Hjo kommun fått påpekanden inom fyra områden: bristande kompetens, dokumentation, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

Bristande kompetens och språkkunskaper

IVO anser att personalen som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens och saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. Vi förstår kritiken och kan konstatera att problemet med att hitta personal med rätt kompetens är ett nationellt problem – resultatet av att färre utbildar sig inom vårdyrken och att färre i arbetsför ålder ska ta hand om fler äldre. Vi arbetar på flera sätt för att lösa problemet:

  • Vi anpassar arbetsuppgifterna efter den personal vi har. Den som är utbildad undersköterska får arbeta med mer kvalificerade uppgifter medan den outbildade får arbetade mer med omsorg och service.
  • Vi utökar introduktionen för våra nyanställda inom Vård och omsorg.
  • Vi kommer att erbjuda utbildning i yrkessvenska till de som önskar, arbeta med språkmentorer och anpassa uppgifterna efter språknivån.

Dokumentation

Enligt IVO:s granskning har kommunen många patienter som saknar vårdplaner, så är dock inte fallet. Resultat beror på att kommunens tidigare journalsystem inte kunde ge ut journalerna på det sätt som IVO använde sig av i granskningen. För att säkerställa att det ska fungera framöver har kommunen nyligen bytt journalsystem.

I våra interna mätningar ser vi att över 90 procent av alla patienter har en aktiv vårdplan, och då av en mer djupgående variant som kallas medicinsk vårdplan. Här ligger Hjo bland de bästa i Skaraborg. De som idag inte har en medicinsk vårdplan är nästan uteslutande nyinskrivna patienter som inom kort ska träffa läkare för att skapa en plan.

Läkemedelshantering

IVO kritiserar att personal som har delegering inte har rätt förutsättningar för att genomföra denna uppgift. Vi håller med om kritiken och har därför startat ett nytt koncept för delegering av medicinska insatser. Alla anställda som ska ha delegering för första gången i Hjo kommun skickas på en halvdagsutbildning där de får fördjupad kunskap inom medicinska insatser och behandlande förhållningssätt. Varje kurstillfälle avslutas med ett prov där personalen måste få godkänt.

Vård i livets slutskede

IVO kritiserar att det i kommunens journaler inte går att utläsa så kallade brytpunktssamtal. Det beror, likt punkten om bristande dokumentation, på att vårt tidigare journalsystem inte kunde ge ut journalerna på det sätt som IVO önskade. Enligt det externa kvalitetsregistret för palliativ vård har 82 procent av alla som avlider på särskilt boende i Hjo kommun haft ett brytpunktssamtal tillsammans med läkare, vilket är mycket bättre än både riket och Västra Götaland som ligger på 23 respektive 25 procent.

IVO kritiserar också att kommunen startar upp användningen av så kallade palliativa ordinationer – läkemedel som används i livets slutskede – utan att informera läkare. Läkaren har alltid ordinerat rätt läkemedel och dos på förhand, men när medicinen sätts in har läkaren inte alltid informerats. Här har vi påbörjat arbetet med att se till att vi följer våra rutiner.

Bakgrund till granskningen

Under sommaren 2021 begärde inspektionen för vård och omsorg (IVO) in samtliga patientjournaler för samtliga patienter boende på särskilt boende i alla svenska kommuner. Denna stora granskning kom av de brister som IVO hittade vid vissa särskilda boenden under pandemin i några svenska kommuner.

Granskningen av journalerna som Hjo skickade in blev klar januari 2023 och IVO var på besök under februari 2023 för att ställa kompletterande frågor och redovisa resultatet.

IVO redovisade att man i patientjournalerna hittat brister som sedan har kompletterats med information från patienter, sjuksköterskor och ledningen på plats under februari.