Miljöbarometern – uppdaterad webbplats för miljösituationen i Hjo och östra Skaraborg

Ett fält med höbalar

14 februari 2023

Bygga, bo och miljö

Den 14 februari lanserar Miljösamverkan östra Skaraborg en ny uppdaterad webbplats för miljösituationen i Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde och Falköping. Miljöbarometern, som sidan heter, beskriver miljösituationen och utvecklingen utifrån lokala och nationella miljömål.

Miljöbarometern riktar sig till alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Miljöutvecklingen redovisas genom utvalda indikatorer uppdelade i nio fokusområden:

  • klimat
  • energi
  • trafik
  • luft
  • vatten
  • natur och jordbruk
  • hälsa och miljögifter
  • avfall och återvinning
  • livsmedel och konsumtion

Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Bred målgrupp

Miljöbarometern vänder sig till såväl intresserad allmänhet, kommunernas tjänstepersoner och politiker som till elever och studenter som kan hitta information till skolarbeten och uppsatser. Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag