Boende i centrala Hjo känner sig trygga men störs nattetid

Hand håller i penna och skriver på papper

28 september 2022

Kommun och politik

Hjo kommun, Polisen och fastighetsbolaget Wennergrens har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur vi tillsammans ska kunna öka tryggheten i de centrala delarna av Hjo stad. 57 av 113 boende/företag besvarade enkäten.

Enkätundersökningen skickades till främst boende och vissa företagare kring strömparterren, hamnbacken och Stora torget. Enkäten innehöll 17 frågor och undersöker hur och om de svarande påverkas negativt av något som händer i området samt om de känner sig trygga i sitt hem.

Här redovisar vi några av resultaten. Alla svar finns i det här dokumentet.

”Känner du dig trygg i ditt hem?”

  • 75 procent svarade ”Ja, helt trygg”
  • 23 procent svarade ”Nej, något otrygg”
  • 2 procent svarade ”Nej, mycket otrygg”

Svaren motiverades bland annat med att det förekommer störande körning av fordon i området nattetid och upplevd otrygghet vid folksamlingar kring fordonsaktiviteter. Hög musik uppgavs också som en del som bidrar till den upplevda otryggheten. Några enstaka svaranden uppger att man blivit utsatt för hot om våld vid konfrontation med personer som stört.

Många påverkas negativt av andras utomhusaktiviteter

Många (56 procent) svarar att de påverkas negativt av andras aktiviteter utomhus och de flesta som upplever problem påverkas nattetid (76 procent).

”Har du kontaktat polisen när du blivit påverkad?”

  • 46 procent svarade ”Ja”
  • 54 procent svarade ”Nej”

Vi kommer att ta med oss svaren från enkäten i vårt fortsatta arbete för att göra Hjo till en tryggare plats. I nuläget har vi inte beslutat om några konkreta åtgärder utifrån enkätsvaren, men vi arbetar vidare med frågan.