Hjo kommuns prioriterade mål

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

gul vindflöjel i form av pil mot blå himmel

För att nå visionen och arbeta med utvecklingsområdena så innehåller 2020 års budget följande prioriterade mål:

Utvecklingsområde Boende

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt.
Mål 2: Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo kommun fokuserar särskilt på att upprätthålla god kollektivtrafik till Skövde.
Mål 3: Hjoborna ska känna sig trygga med att här erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd av god kvalitet i livets olika faser.
Mål 4: Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige.
Mål 5: Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola präglad av lustfyllt lärande, studiero och trygghet.
Mål 6: Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen till en egen för-sörjning och ett eget arbete eller studier.
Mål 7: Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun.

Utvecklingsområde Tillsammans

Mål 8: Hjo kommun ska använda smart teknik och digitaliseringens möjligheter för att underlätta arbetet och öka servicen för våra kommuninvånare och besökare.
Mål 9: I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.
Mål 10: I Hjo kommuns alla verksamheter ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen.
Mål 11: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen.

Utvecklingsområde Levande Hjo

Mål 12: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet.
Mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet.
Mål 14: Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling.

Utvecklingsområde Hållbarhet och natur

Mål 15: Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030. Detta innebär att hela Hjo ska ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80% jämfört med år 1990. 

Utvecklingsområde Besökare

Mål 16: Hjo ska få fler besökare.

Utvecklingsområde Vättern

Mål 17: Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar.

Finansiella mål som syftar till att hålla ekonomin i balans

Mål 18: Årets resultat ska uppgå till lägst 8 mnkr
Mål 19: Investeringarna ska till 70 % finansieras med egna medel under mandatperioden 
Mål 20: : Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska bibehållas eller öka under mandatperioden.

Nedan kan du ta del av den verksamhetsplan som förvaltningen arbetar utifrån under 2020 för att förverkliga målen. Det finns också en kort och förenklad sammanfattning av verksamhetsplanen.