Mål 7: Hållbar energi för alla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Hållbar energi för alla

Mål 7 handlar om att alla människor ska tillgång till pålitlig och modern energi. Valet av energiform påverkar i hög grad klimatet. Att satsa på forskning och utveckling av ren energi, öka andelen förnybar energi globalt och fördubbla takten vad gäller energieffektivisering ingår i delmålen.

Riket

Sverige har i modern tid haft god tillgång till energi och kraftfullt ökat andelen förnybar energi, från 33% 1990 till 55% 2018. Dagens utmaningar handlar om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att möta ökad efterfrågan på el från industri, datacentra och transporter, samtidigt som kärnkraft tas ur produktion och alltmer variabel produktion från vind och sol tillförs. I några regioner har kapacitetsproblem redan uppstått i elnäten, och det väntas uppstå på fler håll till följd av växande efterfrågan och långa ledtider för stamnätsutbyggnad.

Riksdagen beslutade 2018 att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar till 2040 och att energianvändningen ska vara 50% mer effektiv år 2030 jämfört med 2005. Internationella Energibyrån (IEA) bedömer att Sverige är i framkant i arbetet med att ställa om till ett energisystem med låga utsläpp, men säger också att det är viktigt att Sverige framöver fokuserar på transportsektorn och industrins energianvändning för att nå energi- och klimatmålen.

Hjo

Hjo kommun har en hög nivå av leveranssäkerhet när det gäller energi och el. Hjo Energis nät är helt markbundet men vi har lokala leverantörer av el som fortfarande har luftburna ledningar.

Den energi som produceras inom Hjo kommun är till stor del förnybar. Hjo Energis fjärrvärme produceras till 99% med förnybara källor. Dessutom finns det inom Hjo kommuns gränser en stor produktion av förnybar energi i form av vindkraft. Denna vindkraftsproduktion är större än den totala elanvändningen. Hjo kommuns översiktsplan och vindkraftsplan öppnar upp för etablering av vindkraft i kommunen vilket ger förutsättningar för att bidra till ytterligare produktion av förnybar el.

Det finns fortsatta utmaningar med att uppnå en energieffektiv verksamhet inom kommunens verksamheter, men i nuläget är all el som Hjo kommun använder ”grön el” som uteslutande kommer från förnybara källor. Ovan nämns att Sveriges största utmaningar ligger i att ställa om industrins energianvändning och transportsektorn. Kommunen har liten påverkan på industri och jordbruk vad gäller val av energikälla och energieffektivisering. Energirådgivning och i viss mån tillsyn är två verktyg som kan användas i arbetet.

Kommunens huvudsakliga utmaning består i att fortsätta arbetet med att ställa om till en fossilfri transportsektor, då 26% av energianvändning i Hjo som geografisk plats består av fossila bränslen till transporter. Läs mer om detta under mål 13.

Samband med andra mål

Hållbar energi är en förutsättning för alla de mål som handlar om välstånd och hållbara samhällen (mål 8 och mål 11), om att begränsa klimatförändringen (mål 13) samt innovation och teknikutveckling (mål 9). Målkonflikterna gäller främst påverkan på miljön, där ingen energiproduktion i dagsläget är helt utan miljöpåverkan.

Nästa mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt