Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att leva ett anständigt liv. Delmålen till mål 6 handlar bland annat om att alla senast 2030 ska ha tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten samt fullgod och rättvis sanitet. Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsrening, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning.

Riket

Sverige har god tillgång till vatten och sanitet av god kvalitet. Trots det beräknas de flesta av våra miljömål inte nås med nuvarande insatser och utvecklingen är negativ. Att förbättra vattenkvaliteten, effektivisera vattenanvändningen och skydda de vattenrelaterade ekosystemen är viktiga områden att arbeta vidare med. Svensk konsumtion bidrar också till ohållbar vattenanvändning i andra länder.

Hjo

Kommunen ansvarar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Trots en god tillgång till vatten finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många sjöar och vattendrag. Kommunen är ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten, och säkra framtida dricksvattenförsörjning, både som VA-huvudman, samhällsplanerare och som tillsynsmyndighet.

Egna mätningar på det renade vattnet i avloppsreningsverket visar att halterna av ogynnsamma ämnen är fortsatt låga. Förvaltningen bevakar kontinuerligt det arbetet som pågår runt om i landet kring rening av läkemedelsrester i avloppsvatten men i nuläget finns inga konkreta planer på införande i Hjo. Därtill är kommunen också ansvarig för kontrollen av dricksvattenanläggningar, har tillsynsansvar för miljöfarliga verksamheter som kan påverka vattnet och kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden för att skydda dricksvattentäkter. Vättern som i sin helhet är ett vattenskyddsområde är vår enda aktiva vattentäkt. Hjo saknar reservvattentäkt. Hälften av sjöarna i Hjo uppnår god ekologisk status. Bara 14% av vattendragen uppnår god ekologisk status, vilket delvis beror på att det finns fördämningar.

Kalkningen av Hjällöbäcken och Björsjön fortsätter. Genom kalkningen är vi med och bidrar till att nå det nationella miljömålet “Levande sjöar och vattendrag”.

En möjlighet att säkra försörjningen är att se till att fler fastigheter får kommunalt vatten och avlopp. På landsbygden är det många som har enskilt vatten och avlopp och detta kan vara negativt för försörjningstryggheten vid torra somrar. Under de senaste åren har ett stort antal hushåll, främst kring Mullsjön, anslutits till det kommunala nätet. I nuläget pågår diskussioner med boende och verksamheter i Grevbäck. Kommuner arbetar också för att förebygga problem med vattenbrist och sinande brunnar, vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.

Som huvudman för VA-ledningsnäten måste kommunen säkerställa och förnya VA-ledningsnätet för att säkra dricksvattnet. Läckage av dricksvatten innebär stora kostnader. Likaså behöver kommuner ta höjd för stora framtida investeringar. Delar av ledningsnätet för såväl spillvatten som dagvatten i Hjo är gammalt och vi har en utmaning när det gäller utbyte och underhåll.

Samband med andra mål

Eftersom vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden är målet avgörande för samtliga andra mål i Agenda 2030, inte minst ingen hunger (mål 2) och god hälsa och välbefinnande (mål 3). Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Målet är också nära kopplat till mål 14 om Hav och marina resurser eftersom vårt vatten är sammanlänkad med två hav. Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för att minska städernas negativa miljöpåverkan, vilket också förebygger föroreningar till havet (mål 14). Klimatförändringarna (mål 13) innebär stora påfrestningar på Va-systemen eftersom de leder till ökade vattenflöden och översvämningar.

Nästa mål: Hållbar energi för alla