Mål 14: Hav och marina resurser

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Hav och marina resurser

Mål 14 och de tio delmålen handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga resurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut. Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora problem. Det krävs såväl lokala som globala ansträngningar för att haven och de marina resurserna ska användas på ett hållbart sätt. Det är viktigt att skydda marina områden och den biologiska mångfalden för att haven ska må bra. Främmande arter från bland annat fartygs barlastvatten kan också etablera sig i haven. Allt detta stör den biologiska mångfalden och viktiga livsmiljöer, vilket påverkar havens produktion av livsmedel och andra viktiga ekosystemtjänster

Riket

Mål 14 tillhör ett av de mål som Sverige inte når. Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade innanhav med döda bottnar, små fiskbestånd och kraftig övergödning. Överfiske, utsläpp av näringsämnen och industriutsläpp har sedan århundraden bidragit till nedbrytningen av den ekologiska balansen i Östersjön. Alltför hög exploatering av kustnära vatten och minskning av havsnära våtmarker har bidragit. SCB:s senaste uppföljning visar att problemen kvarstår med farliga ämnen, svaga fiskbestånd, främmande arter och påverkan på känsliga havsmiljöer.

Hjo

Arbetsgruppen för Agenda 2030 har tolkat målet, delmålen och indikatorerna för mål 14 som att detta mål handlar om havens ekosystem. Hjo saknar direkt kontakt med haven och delmålen under detta mål har svag koppling till Hjo. Trots det är vår kommun såklart sammanlänkad med haven ur flera perspektiv.

Vattendelaren mellan Västerhavets vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt går genom Hjo kommun. Detta innebär att vissa vattendrag i kommunen rinner till Västerhavet medan andra mynnar i södra Östersjön. På så vis har vi en indirekt påverkan på haven. Kommunen är ansvarig för avloppssystemen, vilka renar avloppsvattnet från näringsämnen och andra farliga ämnen. Kommunen är ansvarig för tillsyn av jordbruk och miljöfarliga verksamheter som innebär en belastning för haven (och alla vattendrag som till slut når haven) Vi har också mer direkt påverkan på haven genom vår konsumtion av fisk i offentliga måltider (se mål 2). Eftersom Vättern är vår dricksvattentäkt har vi valt att fokusera mer på mål 6 som handlar om rent vatten, vilket i sin tur har inverkan på detta mål.

Samband med andra mål

Ekosystemen i kustområden och i marina miljöer påverkas av vad som sker uppströms på land och i vattendrag. Avrinningsområdena kan vara stora och omfatta många aktiviteter och verksamheter inom området. Mål 14 är därför nära sammanlänkat med hur livsmedel produceras (mål 2), god vattenkvalitet och bra rening av avloppsvatten (mål 6), att skapa förutsättningar för hållbara städer och samhällen (mål 11), hur varor produceras och konsumeras (mål 12) samt att minska klimatförändringar (mål 13).

Nästa mål: Ekosystem och biologisk mångfald