Mål 10: Minskad ojämlikhet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Minskad ojämlikhet

Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever fortfarande många i världen i fattigdom. På vissa ställen ser vi även att ojämlikheter relaterade till kön, ålder, etnicitet, ekonomiska förutsättningar och social status ökar. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.

Riket

Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, men är samtidigt det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. Ökande inkomstskillnader, bostads- och arbetsmarknadssegregation är två utmaningar. Att exempelvis hälsan är ojämlikt fördelad över befolkningen hänger till stor del samman med människors socioekonomiska förhållanden och sociala position. Den återstående medellivslängden vid trettio års ålder är nästan sex år kortare bland de med kort utbildning jämfört med de med lång utbildning. Det finns även ojämlikheter mellan grupper gällande faktorer som utbildning, boende och tillgång till arbete. Sverige har fått återkommande internationell kritik för att samernas rättigheter inte respekteras.

Hjo

Kommunen kan genom sitt välfärdsuppdrag motverka ojämlikhet som beror på kön, bakgrund och socioekonomisk situation. Ojämlika levnadsvillkor är kopplat till det demokratiska uppdraget eftersom klyftor leder till minskad tillit till samhället och medmänniskorna.

Precis som för landet i stort finns det i Hjo ojämlikhet på flera områden, vilket påverkar den sociala hållbarheten i samhället land annat eftersom:

  • Den socioekonomiska strukturen i Hjo är något bättre jämfört med övriga kommuner, men det finns signaler om växande ekonomiska klyftor och en särskild utsatthet hos vissa grupper även i Hjo. Se mål 1, Ingen fattigdom.
  • Hälsan är ojämlikt fördelad i olika grupper. Se mål 3: God hälsa och välbefinnande.
  • Utbildningsnivå och resultaten i skolan ser inte lika ut för alla. En viktig faktor för att minska ojämlikheten i samhället är att ungdomar fullföljer sina grundläggande studier. Se mål 4: God utbildning för alla.
  • Hjo har ingen utpräglad bostadssegregation, men i nuläget är tillgången till bostäder begränsad och det faktum att det råder bostadsbrist kan göra det svårt att tillgodose boendebehov för utsatta grupper. Se mål 11: Hållbara städer och samhällen.

En stor jämlikhetsutmaning, som vi delar med många mindre kommuner som ligger längre från storstadsnoder, är att erbjuda en likvärdig offentlig service när demografin förändras och vi blir allt färre i yrkesverksam ålder. Här är kompetensförsörjningen en nyckelfaktor.

Samband med andra mål

Minskad ojämlikhet handlar om att förebygga diskriminering och åstadkomma en mer rättvis fördelning av såväl resurser som ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället.

Mål 10 minskad ojämlikhet samvarierar därför med merparten av de andra målen. Till exempel mål 1: Ingen fattigdom eller mål 2: Ingen hunger och skillnaden i jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller fördelning av resurser (mål 5). Ett annat exempel är målet om god hälsa (mål 3) där nyckeltalen om medellivslängd och självskattad hälsa samvarierar med socioekonomiska variabler och därmed jämlikhet. Detsamma gäller nyckeltalen som berör anständiga arbetsvillkor (mål 8).

Nästa mål: Hållbara städer och samhällen