Mål 1. Ingen fattigdom

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Ingen fattigdom

Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om brist på makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Målet handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd. Det handlar också om att ge skydd från katastrofer oavsett om de orsakas av människa eller natur.

Riket

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och en hög levnadsstandard. Andelen som lever i det EU definierar som allvarlig materiell fattigdom har minskat i Sverige och är nu lägst i Europa.

Sverige har ingen officiell nationell definition av fattigdom. Samtidigt är Sverige det land i OECD där de ekonomiska klyftorna ökar mest och ökningen har pågått sedan 90-talet. Utrikes födda och arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar och jämfört med dem som arbetar. Vissa grupper är mer utsatta än andra (utrikes födda, lågutbildade, ensamstående, funktionsnedsatta, kvinnliga pensionärer). Det finns också generella inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Ensamboende kvinnor har i alla åldersgrupper en lägre ekonomisk standard än ensamboende män.

Hjo

I Hjo kommun är det drygt 20% av invånarna som har en inkomst som understiger 60% av medianinkomsten i riket. Antalet invånare som riskerar att hamna i ekonomiskt utanförskap är lägre i Hjo än i riket. 

För en kommun innebär en stor andel hushåll med ekonomisk utsatthet ökade kostnader för försörjningsstöd. Personer som lever i ekonomisk utsatta situationer har också sämre hälsa.

Andelen vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd i Hjo är knappt 1%. Hjo har tidigare legat stabilt under rikskurvan men ses nu bli mer likt riket. Vi har den senaste tiden sett en ökning av unga ensamstående män (under 25 år) som får försörjningsstöd. Handläggningstiden för ärenden hos socialtjänsten är numera längre, delvis beror detta på en ökad komplexitet där faktorer så som oordnat boende, arbetslöshet eller missbruksproblematik samspelar. Du kan ta del av statistik kring detta genom att gå in på "Fördjupad information" i länken längst ned på sidan.

Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll kan få problem med skolgång, att inte kunna utöva fritidsintressen och känna sig utanför vilket kan leda till både utanförskap och utåtagerande. I Hjo lever en relativt låg andel invånare under 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, och Hjo hör till de 25% ”bästa” kommunerna i landet. Barnfattigdom i Hjo minskar och låg 2018 strax under 6% medan riket ligger på 9%.

Samband med andra mål

Att leva i fattigdom innebär ofta en brist på grundläggande behov och förutsättningar. Ojämlikheterna är stora och har inverkan på de livsval individen har möjlighet att göra. För att klara ett arbetsliv och få en egen inkomst (mål 8) behövs grundläggande kunskaper som att kunna läsa, skriva och få tillgång till utbildning (mål 4). Att ha en utbildning ökar möjligheterna att få ett arbete (mål 8). Att ha ett arbete skapar bättre förutsättningar för en god hälsa (mål 3) och att kunna ha egen bostad (mål 11) vilket bidrar till målet om inkludering och minskad ojämlikhet (mål 10).

Nästa mål: Ingen hunger