GDPR - Nya Personuppgiftslagen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gälla i Sverige och övriga EU-länder. Förordningens syfte är att stärka individens integritetsskydd och rättigheter gentemot organisationer och företag. Hjo kommun lyder också under dataskyddsförordningen, vilket påverkar hur vi får behandla dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Med behandling avses varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

När du exempelvis ansöker om bygglov, barnsomsorgsplats, föreningsbidrag, lämnar synpunkter eller har en fråga kan vi behöva din personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag gentemot dig som invånare och handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Som myndighet ansvarar vi för att rätt uppgifter registreras hos oss, att de används i rätt syfte och att dina uppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Vilka uppgifter hanterar ni och vad gäller om något är felaktigt?

Vi samlar aldrig in mer uppgifer än vad som krävs för att handera ditt ärende och de personuppgifter du lämnar kommer aldrig att användas av oss i annat syfte än för att hantera det ärendet. Samtidigt är det viktigt att veta att information som lämnas till oss blir allmänna handlingar och kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan.

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som Hjo kommun behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till oss med en skriftlig begäran.

Vem är ansvarig för behandlingen av mina personuppgifter?

I Hjo kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig, och därmed ansvariga för den hantering av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet. 

Vem kontrollerar att ni sköter hanteringen?

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rätt att lämna kalagomål gällande vår hantering till Integritetsskyddsmyndigheten.

Större organisationer har också krav på sig att ha ett dataskyddsombud som arbetar med att kontrollera att kommunen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de finns registrerade hos oss, det vill säga de personer vars personuppgifter kommunen behandlar.

Läs mer om Hjo kommuns dataskyddsombud.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och kommunens hantering.